Verslag raad van commissarissen

2020 was voor GVB een turbulent jaar. De coronapandemie heeft aangetoond dat tal van zekerheden plotseling minder zeker zijn. De omvang en de impact van de crisis hebben veel aandacht gevraagd van GVB. Dat speelde op financieel, operationeel en organisatorisch terrein. Er waren — voor de reiziger minder merkbaar – de nodige andere ontwikkelingen gaande. Het gaat hier om de benoeming van de nieuwe algemeen directeur, de benoeming van twee nieuwe commissarissen, de nieuwe concessie en de verbreding van de OV-governance. De raad van commissarissen (rvc) is bij dit alles zeer betrokken geweest vanuit zijn rol als toezichthouder, adviseur en werkgever.

Belangrijkste onderwerpen

Gevolgen van corona

De gevolgen van corona waren voor GVB groot. De directie heeft de rvc vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020 goed geïnformeerd. Hiertoe heeft een aantal extra vergaderingen plaatsgevonden. De rvc besteedde aandacht aan:

Financiële gevolgen van de acute reizigersdaling (met 86%) vanaf 13 maart 2020: de reizigersdaling leidde tot grote omzetderving. Binnen enkele dagen had een speciaal geformeerd cashteam bij GVB verschillende scenario’s ontwikkeld waarin de gevolgen van de reizigersdaling inzichtelijk werden gemaakt. De auditcommissie en later de rvc zijn hierover geïnformeerd. De scenario’s waren van belang, omdat de opbrengsten wegvielen en de kosten bleven doorlopen. Bij de kosten hoorden ook een aantal grote uitgaven, waaronder de betaling van investeringen in nieuw materieel. Om de geplande uitgaven te kunnen doen is uiteindelijk extra financiering aangetrokken. De rvc heeft deze extra lening goedgekeurd.

Verder was er acute noodzaak om het verlies voor 2020 te beperken en de kaspositie goed te managen. Hiertoe zijn alle varianten met de rvc besproken. Voorbeelden hiervan waren de noodsteun van het rijk, uitstel van betaling van pensioenpremies en loonbelasting, uitstel van investeringen en afbouw van externe inhuur. Uiteindelijk heeft het rijk een beschikbaarheidsvergoeding aan alle OV-bedrijven uitgekeerd. Hiermee wordt 95% van de kosten vergoed. De resterende 5% komt voor rekening van de vervoerders. De rvc is tevreden dat het rijk en de OV-bedrijven overeenstemming hebben bereikt over de beschikbaarheidsvergoeding. Daardoor blijft Amsterdam bereikbaar.

Daarnaast is gesproken over de financiële positie van GVB op langere termijn. Voor het behoud van een goede financiële positie zijn aanvullende maatregelen getroffen. De beschikbaarheidsvergoeding is tot en met het derde kwartaal van 2021 nog aanwezig; voor het vierde kwartaal van 2021 is er nog veel onzekerheid. De financiële positie blijft de komende tijd veel aandacht vragen. De rvc heeft respect voor de snelheid en de deskundigheid waarmee het cashteam de scenario’s heeft ontwikkeld en de financiële gevolgen inzichtelijk heeft gemaakt. Voor de rvc is dit waardevolle informatie.

Strategische gevolgen: GVB houdt er rekening mee dat het nog enige tijd duurt voordat de reizigers weer gebruikmaken van het OV. Dit heeft gevolgen voor 2021: minder investeringen, minder OV, een bescheiden mvo-rol. Ook kan het gevolgen hebben voor de strategische doelstellingen op langere termijn. In 2021 vindt een herijking van de strategische doelen plaats. De rvc wordt hierbij betrokken.

Operationele gevolgen: de rvc is regelmatig geïnformeerd over de gevolgen van corona voor de operatie. Door de daling van het aantal reizigers is de frequentie in het aanbod op alle lijnen afgenomen. Sommige werkzaamheden zijn vervroegd. Daarnaast is gesproken over de veiligheid van de reizigers en het rijdend personeel en over werken met gesplitste teams bij ICT en de verkeersleiding.

Personele gevolgen: de personele gevolgen zijn regelmatig besproken. Dit betrof de stijging van het ziekteverzuim, maar ook de wijze waarop medewerkers het verplicht thuiswerken ervaren.

Nieuwe concessie

De huidige concessie loopt in beginsel tot eind 2024. Eind 2019 heeft Vervoerregio Amsterdam besloten om GVB en de Vervoerregio te laten onderzoeken of de integrale concessie (trams, bussen en metro) vervroegd vernieuwd kan worden. Het was de bedoeling om de nieuwe concessie dan eind 2021 in te laten gaan. Door corona is er vertraging in het proces opgetreden. Naar verwachting treedt de nieuwe concessie eind 2022 in werking. De rvc is goed geïnformeerd over de voortgang van dit besluitvormingsproces.

Verbreding OV-Governance

GVB werkt nauw samen met verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam. De governancestructuur hierbij is buitengewoon complex en vraagt veel bestuurlijke aandacht. Dit hangt samen met onderwerpen zoals dividendbeleid in relatie tot het eigen vermogen, materieelbehoefte, infrastructurele aanpassingen en marktconformiteit. Ook is het belangrijk dat elke partij haar rol zuiver kan uitvoeren.

Voor een goed, toekomstbestendig OV is eind 2018 besloten om samen met de directie van GVB, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio te onderzoeken of de OV-governancestructuur anders kan worden ingericht. De aanpak hiervoor is in maart 2020 door de rvc goedgekeurd. De uitwerking ziet toe op een aantal werksporen. De rvc bespreekt in het bijzonder de gevolgen van het medeaandeelhouderschap van de Vervoerregio in GVB, de gevolgen van een nieuwe aanpak van Beheer en Onderhoud Infrastructuur (BORI) en een nieuw GVB RailInfra-bedrijf. Op verzoek van de rvc is een programmadirecteur OV-governance benoemd. Het onderwerp is tijdens iedere bijeenkomst van de Strategiecommissie besproken. De rvc is verheugd over de voorzichtige voortgang.

Algemeen directeur a.i.

Na het vertrek van Alexandra van Huffelen eind januari 2020 is Mark Lohmeijer benoemd als algemeen directeur a.i. Hij heeft deze functie tot 1 oktober 2020 vervuld. Ook Koen Beeckmans en de overige leden van het directieteam hebben het nodige werk verzet. Naast het wegvallen van de algemeen directeur, vroeg de aanpak van corona veel aandacht. De rvc is Mark Lohmeijer en Koen Beeckmans zeer dankbaar voor hun inzet in deze roerige tijd.

Herbenoeming Mark Lohmeijer

In mei 2020 is Mark Lohmeijer herbenoemd als directeur Techniek & Operatie, voor een nieuwe termijn van januari 2021 tot december 2024. De voordracht was voorzien van een positief advies van de ondernemingsraad. De herbenoeming door de algemene vergadering gebeurde na voorafgaande goedkeuring van Vervoerregio Amsterdam

Benoeming Claudia Zuiderwijk

Op 30 juni 2020 heeft de aandeelhouder – met voorafgaande goedkeuring van Vervoerregio Amsterdam – Claudia Zuiderwijk per 1 oktober 2020 benoemd tot algemeen directeur van GVB Holding NV. Zij is de opvolger van Alexandra van Huffelen. Claudia Zuiderwijk heeft veel ervaring als leidinggevende en als eindverantwoordelijke van bestuurlijk complexe organisaties. De nieuwe concessie, de gevolgen van het OV-governancetraject en de gevolgen van corona leiden mogelijk tot veranderingsprocessen en organisatieveranderingen. De rvc verwacht dat zij hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Behalve voor de continuïteit van GVB heeft zij voldoende aandacht voor de cultuur en diversiteit van de organisatie én van de reizigers. Specifieke aandachtsgebieden zijn strategie, ICT, commercie, HR, veiligheid en interne audit.

Een extern bureau begeleidde de werving. Bij het opstellen van het profiel zijn de aandeelhouder, de Vervoerregio, de Ondernemingsraad van GVB en de afdelingen Metro en Tram en Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam in de gelegenheid gesteld hierop hun visie te geven.

ICT

ICT vormt de ruggengraat van het OV-systeem. Bij GVB worden de ICT-systemen vernieuwd en aangepast aan de huidige normen. Dit gebeurt veelal achter de schermen. Zo krijgen logistieke processen en de planningssystemen nieuwe IT-systemen. Een aantal in 2019 goedgekeurde investeringsvoorstellen worden nu uitgevoerd. Gelet op de risico’s volgt de rvc de voortgang nauwlettend.

Overige gespreksonderwerpen

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: meerjarenplannen, jaarplannen en budgetten, begroting, kwartaalrapportages, treasury jaarevaluatie 2020, audit jaarplan 2021, interne beheersing, vennootschapsbelasting, uitkomsten OV-Klantenbarometer en naleving van de Corporate Governance Code.

De rvc heeft in het verslagjaar ook gesproken over organisatorische aangelegenheden, zoals de sturing op het diversiteitsbeleid, rapportage over ongewenste omgangsvormen, veiligheid (arbo-, sociale en transportveiligheid) en interne beloningsverhoudingen. De rvc waardeert de adequate en transparante inzet waarmee de directie gehandeld heeft.

De rvc ontvangt halfjaarrapportages van de afdelingen Compliance & Integriteit, Risicomanagement, Interne Audit, Veiligheid, Informatiebeveiliging en Privacy. De rapportages van de afdelingen Risicomanagement en Interne Audit worden tijdens de vergaderingen met de auditcommissie besproken. De overige rapportages zijn met de voltallige rvc besproken.

Financiële gang van zaken

Naast de reguliere ontwerpen, zoals de resultaatontwikkelingen, kwamen de volgende financiële onderwerpen uitvoerig aan bod.

Marktconformiteit

Voor GVB is het van belang om marktconform te zijn. De directie stuurt op kostenbewuste bedrijfsvoering, onder meer door efficiëntere werkwijzen binnen GVB. Om de financiële gevolgen van corona op te vangen, zijn nu aanvullende maatregelen getroffen (marktconformiteitsopgave+). De auditcommissie volgt de voortgang van de marktconformiteitsopgave. Dit onderwerp wordt ook door de rvc besproken.

Uitkomsten managementletter

De auditcommissie heeft met de externe accountant in november 2020 de uitkomsten van de interim-controle besproken. In de managementletter is een aantal observaties en adviezen gegeven voor de verbetering van de vastlegging, interne beheersing, concessiebeheersing, rechtmatigheidsproces en een in het verleden getroffen voorziening. Deze aanbevelingen worden door de directie onderschreven. De directie heeft de toezegging gedaan een aantal verbeteringen te zullen doen, die de komende jaren moeten bijdragen aan de verdere versterking van de interne beheersing.

Investeringsvoorstellen

Alle investeringsvoorstellen die meer dan € 1 miljoen bedragen, worden ter goedkeuring aan de rvc voorgelegd. De rvc heeft de volgende investeringsvoorstellen goedgekeurd:

 • Simulator metro
 • Switches (verbinding van verschillende computernetwerken) in Combino’s
 • Vervanging vouwbalgen (beweegbaar deel dat delen van trams aan elkaar koppelt) in Combino’s
 • Vervanging lijndisplays in Combino’s (display toont tramnummer en richting)
 • Inbouw servicebalie in 15G-trams
 • OV Betalen: Reizen met betaalpas, mobiele telefoon en nieuwe OV-chipkaart, fase 3)
 • Aanschaf elektrische bussen (EB3, derde tranche, wordt bekostigd uit Coronafonds)
 • Aanschaf IJveer 66

Bij elk besluit heeft de rvc de financiële dekking en de risico’s van de investeringen zorgvuldig afgewogen.

Vennootschapsbelasting

Eind 2019 en begin 2020 heeft de auditcommissie verschillende keren met de financieel directeur van gedachten gewisseld over een voorstel van de Belastingdienst over een vaste afdracht van vennootschapsbelasting door GVB. Uiteindelijk is GVB niet akkoord gegaan met het voorstel. De rvc is ervan op de hoogte dat er een bezwaarschriftprocedure loopt.

Reilen en zeilen rvc

Samenstelling rvc: geen herbenoeming, start werving nieuwe commissarissen

De rvc bestaat tijdelijk uit zes leden: vier mannen en twee vrouwen. De rvc streeft naar een complementaire en diverse samenstelling. Hierbij is oog voor de kennis, ervaring, leeftijd, man-vrouwverdeling en culturele achtergrond.

Eind 2020 eindigde de benoemingstermijn van Dave del Canho en Albert Bruins Slot. De selectie- en benoemingscommissie is eind 2019/begin 2020 gestart met de werving van de nieuwe rvc-leden. Een van de leden is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. In afstemming met de aandeelhouder, Vervoerregio Amsterdam en ondernemingsraad heeft de rvc een profiel opgesteld. Een extern bureau heeft de openbare werving begeleid. Dit bureau heeft ook de ondernemingsraad ondersteund. Met voorafgaande goedkeuring van de Vervoerregio en een positief advies van de ondernemingsraad heeft de algemene vergadering Dirk Anbeek en Peter Meijer benoemd tot lid van de rvc.

Dirk Anbeek is benoemd vanwege zijn deskundigheid op het terrein van financiële, strategische en bedrijfseconomische aangelegenheden. Ook zijn ervaring met klantcontact en -beleving wordt als toegevoegde waarde gezien.

Peter Meijer is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Hij heeft ruim 300 ondernemingsraden bijgestaan in reorganisaties, fusies, overnames en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Ook is hij bij meerdere OV-bedrijven als adviseur betrokken geweest. Hij heeft hierdoor veel OV-kennis, onder meer van de assets- en infrakant.

Voorafgaand aan de benoeming hebben Peter Meijer en Dirk Anbeek kennisgemaakt met de aandeelhouder, de Vervoerregio, de statutaire directie, de manager HR, de ondernemingsraad en de externe accountant. In het eerste kwartaal ronden zij een introductieprogramma af.

Daarnaast heeft de algemene vergadering, op verzoek van de rvc, Albert Bruins Slot herbenoemd voor de periode van zes en een halve maand (tot 1 juli 2021). De reden hiervan is dat er met het vertrek van twee commissarissen veel (concessie)kennis verloren zou gaan, juist in een periode dat dit relevant wordt geacht.

Aanpassing honorarium rvc

Op voorstel van de rvc heeft de aandeelhouder, met voorafgaande goedkeuring van Vervoerregio, in 2018 ingestemd met de automatische indexatie van het honorarium van de rvc naar de WNT-II-norm. Voor 2021 is besloten het honorarium ongewijzigd te laten.

Reglementen

In 2020 zijn het rvc-reglement en de reglementen van de commissies niet geactualiseerd. De reglementen staan op de GVB-website.

Rvc-vergaderingen

Onderstaande tabel laat de aanwezigheid zien van de rvc-leden bij de voltallige rvc-vergaderingen, alle afzonderlijke commissievergaderingen, overige overleggen en de algemene vergadering van de aandeelhouder in 2019.

Tabel 32 Aanwezigheid rvc-leden bij vergaderingen

E.F. van Galen

D. Del Canho

A.H. Bruins Slot

S.J. van Aken

P.H. Smink

D.H. Anbeek

P. Meijer

Algemene vergadering van de aandeel­houder

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

Rvc (inclusief zelf­evaluatie, conference calls en eigen vergaderingen)

14/14

14/14

14/14

14/14

14/14

2/2 als toe­hoorder

n.v.t.

Audit­­commissie

n.v.t.

4/4

4/4

n.v.t.

4/4

n.v.t.

n.v.t.

Remuneratiecommissie

5/5

n.v.t.

n.v.t.

5/5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Selectie- en Benoemings­commissie 1 (werving commis­sarissen)

3/3

n.v.t.

n.v.t.

3/3

3/3

n.v.t.

n.v.t.

Selectie- en Benoemingscommissie 2 (werving algemeen directeur)

4/4

4/4

n.v.t.

n.v.t.

4/4

n.v.t.

n.v.t.

Strategiecommissie, inclusief masterclass

6/6

6/6

6/6

5/6

6/6

3/3, deels als toe­hoorder

1/1

Voortgangs­overleg voor­zitter en vice­voorzitter rvc met directie

2/2

2/2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Agenda-overleg voor­zitter rvc met algemeen directeur en concern­secretaris

6/6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Permanente educatie

De rvc vindt het belangrijk om bekend te zijn met de werkzaamheden van medewerkers op de diverse GVB-locaties. Vanwege corona waren werkbezoeken in 2020 helaas niet mogelijk. Om meer kennis te verkrijgen over de concessie hebben eind 2020/begin 2021 een aantal masterclasses concessie plaatsgevonden. Voor het OV-governancetraject (werkspoor mede-aandeelhouderschap) heeft de aandeelhouder begin 2021 een college ‘Publiek aandeelhouderschap’ gegeven.

Functioneren en zelfevaluatie rvc

Intern heeft de rvc in 2020 een zelfevaluatie uitgevoerd. Tijdens deze evaluatie is gesproken over het functioneren van de rvc als geheel en van de commissies, over het eigen functioneren en over de werkrelatie van de rvc met de directie. De uitkomsten zijn gedeeld met de algemeen directeur.

Met het vertrek van twee rvc-leden is de vraag besproken welke goede dingen behouden moeten blijven. De rvc is positief dat er open en kritisch met elkaar wordt omgegaan. Het vooroverleg en de evaluatie na afloop zijn goed. Ook wordt er goed naar elkaar geluisterd. Eventuele irritaties worden na afloop besproken.

In 2019 heeft de rvc de wens uitgesproken om zich in 2020 meer te richten op de concessie, de verbreding van de OV-governance en de operatie. Ook had de rvc het voornemen meer aandacht te besteden aan ‘mens en maatschappij’. Hierbij wordt gedacht aan een HR-brede agenda, ICT en digitalisering, reizigers, stedelijke ontwikkelingen en duurzaamheid. Terugkijkend op 2020 is de rvc hierin deels geslaagd. Er is veel tijd besteed aan de concessie en OV-governance. Ook de HR-brede-agenda is goed van de grond gekomen. De overige onderwerpen zijn er helaas toch enigszins bij ingeschoten. Daarnaast wilde de rvc dat er meer verbondenheid en vertrouwen komt tussen hem en de directie. De rvc ervaart dat er meer vertrouwen is.

Voor 2021 ziet de rvc verbeterpunten. De onderwerpen die in 2020 te weinig aandacht hebben gekregen, blijven staan. Daarnaast bestaat de wens om veiligheid, risicomanagement en succession planning te bespreken. In 2021 vindt met de hele rvc een onboarding-programma plaats, zodat er opnieuw een stabiel team ontstaat. Eind 2021 eindigt de benoemingstermijn van Sigrid van Aken.

Onafhankelijkheid, tegenstrijdig belang en nevenfuncties

Peter Smink heeft een potentieel tegenstrijdig belang bij de fiscaliteit van GVB. Dit is ontstaan nadat hij per 1 juni 2020 is benoemd tot directeur-generaal bij de Belastingdienst. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, woont hij de besprekingen over dit onderwerp niet bij en ontvangt hij geen informatie. Ook wordt hij niet betrokken bij de besluitvorming. Verder is Peter Meijer niet onafhankelijk tot 1 december 2021, omdat hij tot 1 december 2020 adviseur van de ondernemingsraad was. Als zich een schijn van belangenverstrengeling voordoet, dan wordt de voorzitter van de rvc hierover geïnformeerd.

De nevenfuncties van de rvc-leden zijn gedurende het boekjaar eenmaal besproken. Geen van de nevenfuncties zijn conflicterend.

Klokkenluidersregeling, gedragscode en integriteitsbeleid

Op grond van de klokkenluidersregeling kunnen medewerkers zich met een vermoeden van misstand tot de rvc wenden. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van de gedragscode en het integriteitsbeleid een melding te doen. Van deze mogelijkheid is in 2020 geen gebruik gemaakt.

Rvc-commissies

De rvc heeft drie commissies: de strategiecommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Bij wervingsprocedures wordt een selectie- en benoemingscommissie geformeerd.

Strategiecommissie

De strategiecommissie richt zich op de nieuwe concessie en op de verbreding van de OV-governance.

Alle leden van de rvc wonen deze vergadering bij. De commissie is in totaal vijfmaal bijeen geweest. Het verslag van de vergaderingen wordt opgenomen in de rvc-notulen.

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat ultimo 2020 uit Albert Bruins Slot (voorzitter), Dave del Canho en Peter Smink. De vergaderingen zijn bijgewoond door de financieel directeur, de concerncontroller, de manager Interne Audit en deels de externe accountant. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de financiële positie van GVB en de sturing op een financieel gezonde organisatie na corona. In het verslagjaar zijn in de auditcommissie onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • jaarrekeningen 2019 van GVB Holding NV, GVB Exploitatie BV, GVB Activa BV en GVB Veren BV;
 • kwartaalrapportages;
 • resultaatontwikkelingen;
 • intern auditplan en de halfjaarrapportages van de afdeling Interne Audit;
 • risicomanagement en de halfjaarrapportages over dit onderwerp;
 • voortgang van de interne beheersing;
 • (meerjaren)begroting van GVB Holding NV, GVB Exploitatie BV, GVB Activa BV en GVB Veren BV;
 • treasuryplan 2021 en evaluatie treasury;
 • accountantsverslag over de jaarrekeningen en de managementletter;
 • toprisico’s GVB;
 • opzet toetsing frauderisicoanalyse;
 • marktconformiteitsopgave;
 • fiscaliteit.

Ook heeft de auditcommissie begin 2021 gesproken met de interne auditor.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestond ultimo 2020 uit Sigrid van Aken (voorzitter) en Elfrieke van Galen. De remuneratiecommissie is vijfmaal bijeengekomen. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken:

 • beoordelingscriteria van de statutaire directie;
 • beoordeling van en voortgangsgesprekken met de statutaire directie;
 • remuneratierapport;
 • toegepast bezoldigingsbeleid senior management;
 • talentontwikkeling senior management;
 • sturing diversiteitsbeleid;
 • aanpassing honorarium rvc;
 • interne beloningsverhoudingen.

De remuneratiecommissie voerde ook:

 • een gesprek met het bestuur van Jong GVB;
 • twee gesprekken met de compliance officer;
 • een gesprek met de functionaris Gegevensbescherming;
 • een gesprek met de manager Informatieveiligheid (CISO).

Selectie- en benoemingscommissie

In 2020 waren er twee selectie- en benoemingscommissies. De eerste selectie- en benoemingscommissie richtte zich op de herbenoeming van Albert Bruins Slot en de benoeming van twee nieuwe commissarissen. Deze commissie bestond uit Sigrid van Aken (voorzitter), Elfrieke van Galen en Peter Smink. De selectie- en benoemingscommissie is driemaal bijeen geweest. Ook heeft een aantal telefonische overleggen plaatsgevonden.

De tweede selectie- en benoemingscommissie heeft de werving van een nieuwe algemeen directeur begeleid en eind juni 2020 afgerond. Deze commissie bestond uit Peter Smink (voorzitter), Elfrieke van Galen en Dave del Canho. Deze commissie is viermaal bijeen geweest. Daarnaast vond een aantal telefonische overleggen plaats.

Overleggen

Algemene vergadering

De algemene vergadering kwam tweemaal in reguliere vergadering bijeen en behandelde onder meer het jaarverslag 2019, het jaarplan 2021, de (her)benoeming van bestuurders en commissarissen. Het is de rvc bekend dat de financieel directeur een paar keer contact met de wethouder Deelnemingen heeft gehad. Dit overleg ging over de financiële gevolgen van corona voor GVB. De voorzitter van de rvc en de algemeen directeur hebben ook een aantal keren informeel overleg gehad met de wethouder Deelnemingen en de wethouder Vervoer. De rvc waardeert de goede samenwerking met de aandeelhouder zeer.

Vervoerregio Amsterdam

De rvc heeft geen rechtstreeks contact met Vervoerregio Amsterdam. Het contact loopt via de aandeelhouder en de directie. Wel is het de rvc bekend dat met de Vervoerregio informeel is gesproken over de financiële gevolgen van corona voor GVB. In de toekomst wordt de Vervoerregio waarschijnlijk medeaandeelhouder van GVB. De rvc vindt een goede samenwerking met de Vervoerregio belangrijk.

Overleg met de ondernemingsraad

De leden van de rvc hebben in 2020 roulerend, ieder afzonderlijk, de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad bijgewoond. Doordat GVB een structuurvennootschap is, heeft de ondernemingsraad een grote betrokkenheid bij verschillende onderwerpen. De rvc vindt een goede relatie met de ondernemingsraad van belang. In 2020 is er afstemming met de ondernemingsraad geweest over de (her)benoeming van bestuurders en de benoeming van nieuwe commissarissen. De ondernemingsraad heeft eenmaal zelf contact opgenomen met de rvc. In een brief is de rvc geïnformeerd dat de ondernemingsraad het verzoek tot een extra besparing (naast een eerdere besparing) op de arbeidsvoorwaarden afwijst. Eind 2020 heeft Ger Geldhof, voorzitter van de ondernemingsraad, afscheid genomen. De rvc dankt hem voor zijn jarenlange inzet en samenwerking. In april 2021 vinden verkiezingen bij de medezeggenschap plaats. De rvc wil daarna met de nieuwe ondernemingsraad kennismaken.

Overleg met de accountant

De rvc is verantwoordelijk voor de benoeming en het houden van toezicht op de externe accountant. In 2020 heeft de auditcommissie met de financieel directeur gesproken over het functioneren van de externe accountant. De auditcommissie heeft eenmaal in beslotenheid, zonder bijzijn van directie en medewerkers, gesproken met de externe accountant. Hierbij zijn de bevindingen van de nieuwe accountant besproken. Tijdens een van vergaderingen van de auditcommissie is het auditjaarplan 2020 besproken. Ook de uitkomsten van de interimcontrole zijn uitvoerig aan bod geweest.

Jaarverslag

In dit jaarverslag van GVB Holding NV is de jaarrekening over 2020 opgenomen. KPMG Accountants NV heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring.

De auditcommissie heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Vervolgens heeft de rvc, in aanwezigheid van de externe accountant, het jaarverslag met de directie besproken. De rvc stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie om over het boekjaar 2020 geen dividend uit te keren.

Op 20 mei 2021 wordt de jaarrekening tijdens de algemene vergadering ter vaststelling voorgelegd. De rvc stelt voor dat aan de statutaire directie decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid, dat aan de rvc decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot

2020 heeft veel aanpassingsvermogen van iedereen gevraagd. Er is met man en macht gewerkt, opdat GVB kon blijven rijden en dat nog steeds doet. Ook de voorbereidingen voor een nieuwe concessie en de verbreding van de OV-governance hebben veel aandacht gevraagd. Wij danken alle medewerkers, de ondernemingsraad en de directie voor de geleverde inzet. Ook danken wij de aandeelhouder en de concessieverlener voor de steun en het vertrouwen. En niet in de laatste plaats danken wij de reizigers die gebruik zijn blijven maken van het OV. GVB hoopt de reiziger in 2021 weer vaker te kunnen verwelkomen.

Ten slotte nog een dankwoord voor Dave del Canho, die per 16 december 2020 als vicevoorzitter en commissaris afscheid heeft genomen. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en grote betrokkenheid bij GVB en de raad van commissarissen.

Amsterdam, 31 maart 2021

Raad van commissarissen GVB Holding NV

Elfrieke van Galen, voorzitter
Sigrid van Aken
Dirk van Anbeek
Albert Bruins Slot
Peter Meijer
Peter Smink

Zoek

PDF

Home/Verslag raad van commissarissen