Geconsolideerde balans op 31 december 2022
(voor resultaatbestemming)

Tabel 33

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2022

31 december 2021

Activa

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

14.714

11.255

2

Materiële vaste activa

397.745

368.249

3

Financiële vaste activa

-

151

Totaal vaste activa

412.459

379.655

Vlottende activa

4

Voorraden

30.714

29.015

5

Onderhanden projecten

12.366

14.893

6

Vorderingen

47.745

63.554

7

Liquide middelen

45.829

39.905

Totaal vlottende activa

136.654

147.367

Totaal activa

549.113

527.022

Passiva

8

Gestort aandelenkapitaal

20.001

20.001

8

Agio

58.830

58.830

8

Wettelijke reserves

1.638

940

8

Overige reserves

18.866

14.358

8

Onverdeeld resultaat

1.043

5.206

8

Groepsvermogen

100.378

99.335

9

Voorzieningen

30.110

33.284

10

Langlopende schulden

159.776

217.655

11

Kortlopende schulden

258.849

176.748

Totaal passiva

549.113

527.022

De toelichtingen op pagina 124 tot en met 165 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2022/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde balans