Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022

Tabel 34

Bedragen in duizenden euro's

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

12

Netto-omzet

433.500

306.586

13

Overige bedrijfsopbrengsten

99.417

171.803

Som der bedrijfsopbrengsten

532.917

478.389

Bedrijfslasten

14

Kosten voor grond- en hulpstoffen

16.934

21.152

15

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

215.384

158.181

16

Lonen en salarissen

212.029

207.197

17

Sociale lasten en pensioenlasten

54.377

56.629

18

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

30.346

25.858

Som der bedrijfslasten

529.070

469.017

Bedrijfsresultaat

3.847

9.372

19

Financiële baten en lasten

-1.981

-2.906

Resultaat voor belastingen

1.866

6.466

20

Vennootschapsbelasting

823

1.260

Resultaat na belastingen

1.043

5.206

De toelichtingen op pagina 124 tot en met 165 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2022

Tabel 35

Bedragen in duizenden euro's

2022

2021

Resultaat na belastingen

1.043

5.206

2

Herwaardering materiële vaste activa

-

-

3

Herwaardering financiële vaste activa

-

-

8

Gerealiseerde herwaardering ten gunste van het eigen vermogen

-

-

Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

1.043

5.206

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2022/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening