Onze maatschappelijke waarde

Onze activiteiten hebben impact op de samenleving

Het openbaar vervoer vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op de samenleving. Die impact kan positief zijn, bijvoorbeeld doordat we de stad bereikbaar maken voor iedereen, maar ook negatief, zoals door de CO2-uitstoot in onze bedrijfsvoering.

GVB wil de positieve impact maximaliseren en de negatieve impact minimaliseren, en waarde voor de langere termijn creëren voor de stakeholders en voor de maatschappij. In het hoofdstuk over onze strategie leggen we uit welke aanpak we daarvoor kiezen.

Waardecreatie

In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan en leggen we verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. We gebruiken hiervoor de rapportageprincipes van het International Integrated Reporting Council (IIRC). Dit ‘framework’ gaat uit van 6 kapitalen of bezittingen waarmee een bedrijf waarde kan toevoegen. Naast de traditionele kapitalen 'financieel' en 'geproduceerd' (gebouwen en infrastructuur) zijn dat 'menselijk', 'intellectueel', 'sociaal' en 'natuurlijk' kapitaal.

Dit is weergegeven in ons waardecreatiemodel. Dit model laat zien hoe we deze bezittingen of kapitalen inzetten om onze doelen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact – zowel positief als negatief – die dat kan hebben op onze eigen organisatie en op de maatschappij. 

Waardecreatiemodel

GVB en de Sustainable Development Goals

In 2015 stelden de Verenigde Naties internationale doelen op voor wereldwijde duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's). Wij melden dat onderstaande SDG's niet in het licht van CRSD met toepassing van het begrip dubbele materialiteit zijn beoordeeld. Dit zijn de doelen waaraan GVB bijdraagt (ze staan ook boven in het waardecreatiemodel):

De onderstreepte onderwerpen linken naar de betreffende resultaatparagrafen in het jaarverslag. Daar is te lezen over hoe GVB afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de SDG's.

Zoek

PDF

Home/Ontwikkelingen en strategie/Onze maatschappelijke waarde