Hoofdlijnen

Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam zijn sinds eind 2021 aandeelhouders van GVB Holding NV. Vanuit deze rol zijn de gemeente en de Vervoerregio onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de goedkeuring van voordrachten voor benoeming van de statutaire directie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten van GVB.

Governancestructuur

GVB Holding NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De gemeente Amsterdam houdt het merendeel van de aandelen. Vervoerregio Amsterdam heeft een prioriteitsaandeel waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden.  De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van GVB Holding NV, een aandeelhoudersovereenkomst en diverse interne reglementen. GVB Holding NV kent een gemitigeerd structuurregime met in haar governancestructuur een algemene vergadering, een raad van commissarissen, een directie en een ondernemingsraad. Vervoerregio Amsterdam is sinds eind 2021 medeaandeelhouder met een prioriteitsaandeel geworden. Hiermee is de inbesteding, die tot 23 december 2021 gold, geëindigd. Voor belangrijke bevoegdheden is unanimiteit van beide aandeelhouders vereist.

Figuur 1 Governance GVB

Nieuwe organisatiestructuur

De organisatiestructuur van GVB is in 2021 gewijzigd. GVB werkt nu met een Directieteam (DT) dat bestaat uit 7 leden: naast de 3 statutaire directeuren zijn ook 4 directeuren lid van het DT.

Doel is om met een breder samengesteld collegiaal DT de executiesnelheid te vergroten en de integrale besturing te versterken en daarnaast ruimte te bieden om het nieuw op te richten Railinfrabedrijf de juiste aandacht te geven.

Figuur 2 Organisatiestructuur GVB

Er zijn meerdere redenen waarom gekozen is voor uitbreiding van het Directieteam:

  • Een deel van Metro en Tram (tot 1 januari 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam) is per 1 januari 2022 gefuseerd met Rail Services. Hierdoor is het Railinfrabedrijf ontstaan. Dit bedrijf heeft een gelijkwaardige positie met Operatie en Rail Materieel.
  • De portefeuille van de directeur Techniek & Operatie was omvangrijk. Het is belangrijk dat Operatie én Techniek voldoende aandacht krijgen.
  • Onze uitdagingen op ICT-gebied, in de gehele organisatie, zijn groot. ICT en digitalisering moet veel meer deel uitmaken van de Operatie, Techniek, Commercie, HR, reizigersinformatie enzovoorts. Het is hard nodig om die expertise in het DT te hebben en de sturing op directieniveau in goede banen te leiden.
  • GVB werkte al geruime tijd informeel met een uitgebreider Directieteam. Deze werkwijze is nu geformaliseerd.

Voor meer details over de bestuurlijke gegevens, OV-domein en taken, personalia van bestuurders en beloningsbeleid en formele informatie over medezeggenschap verwijzen we naar de pagina Corporate Governance op onze website.

Zoek

PDF

Home/Governance/Hoofdlijnen