Hoofdlijnen

Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam zijn sinds eind 2021 aandeelhouders van GVB Holding NV. Vanuit deze rol zijn de gemeente en de Vervoerregio onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de goedkeuring van voordrachten voor benoeming van de statutaire directie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten van GVB.

Voor meer over de governancestructuur met de gemeente en de Vervoerregio, zie Nieuwe OV-Governance.

Figuur 1 Governance GVB

Organisatiestructuur

GVB werkt nu met een Directieteam (DT) dat bestaat uit 7 leden: naast de 3 statutaire directeuren zijn ook 4 directeuren lid van het DT.

Figuur 2 Organisatiestructuur GVB

Personalia van de leden van het directieteam zijn te vinden onder de bestuurlijke gegevens.

Bezoldigingsbeleid

De RvC heeft in 2017 het bezoldigingsbeleid van de statutaire directie van GVB Holding NV herijkt, met een versobering van het bezoldigingspakket. Deze aanpassingen komen voort uit de wens van de algemene vergadering van aandeelhouders en de rvc om aan te sluiten bij het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dit thema. De algemene vergadering heeft het bezoldigingsbeleid GVB op 13 oktober 2017 vastgesteld. In 2021 heeft de algemene vergadering besloten het bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2017 ongewijzigd te laten. De motivatie hiervoor was:

  1. Het bezoldigingsbeleid voldoet nog steeds aan de genoemde uitgangspunten.
  2. Het is de vc steeds gelukt om goede bestuurders aan te trekken.
  3. Evaluatie WNT-II geeft vooralsnog geen aanleiding voor aanpassingen.

Dit beleid is van toepassing op nieuwe bestuurders; de afspraken met zittende bestuurders worden conform het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 gerespecteerd. Bij herbenoeming is de bezoldiging van de zittende bestuurder in lijn met het bezoldigingsbeleid 2017.

Bezoldiging directie

Binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid stelt de rvc de bezoldiging van de statutaire directie vast. Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de rvc de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket goedgekeurd. Conform het bezoldigingsbeleid 2017 bedraagt de eventuele ontslagvergoeding maximaal € 75.000. Bij vrijwillig ontslag wordt geen vertrekvergoeding uitgekeerd. GVB kent geen vorm van variabele beloning (geen bonus).

Toegepaste bezoldiging lid statutaire directie (combinatie bezoldigingsbeleid GVB 2014 en Deelnemingenbeleid 2016)

Het College van B&W heeft op 16 februari 2016 een nieuw beloningsbeleid voor gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Bij de benoeming per januari 2017 is voor de bezoldiging van de directeur Techniek & Operatie aansluiting gezocht bij het Bezoldigingsbeleid statutaire directie van GVB 2014 en het Beloningsbeleid Deelnemingen 2016 van de gemeente Amsterdam.

Toegepaste bezoldiging twee leden statutaire directie (bezoldigingsbeleid GVB 2017)

De bezoldiging van de in 2020 benoemde algemeen directeur en de financieel directeur is gebaseerd op het Bezoldigingsbeleid statutaire directie uit 2017, dat op 13 oktober 2017 door de algemene vergadering is vastgesteld.

Honorarium rvc

Het honorarium van de rvc-leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van GVB. Door de algemene vergadering is in 2017, met voorafgaande goedkeuring door Vervoerregio Amsterdam, besloten de bezoldiging van de rcv-leden in lijn te brengen met het Beloningsbeleid Deelnemingen gemeente Amsterdam uit 2016. De rvc heeft voor 2022 besloten het honorarium aan te passen aan de WNT-norm 2022, waarbij een rvc-lid 10% van de WNT-norm ontvangt en de voorzitter 15% van de WNT-II-norm. Het honorarium bedroeg voor 2022 voor leden € 21.600 en voor de voorzitter € 32.400. Dit is 10% van de oorspronkelijk WNT-norm (2022) voor de leden, en 15% van de oorspronkelijk WNT-norm (2022) voor de voorzitter. Voor 2023 is besloten het honorarium aan te passen aan de WNT-norm (2023).

Bijdrage aan langetermijnwaardecreatie

Het bezoldigingsbeleid van GVB sluit aan bij de langetermijnstrategie van GVB en de daarbij behorende doelstellingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de waardecreatie van GVB op de lange termijn. Het Bezoldigingsbeleid bevat geen prikkels (bijv. geen bonus) die afbreuk kunnen doen aan de taakopdracht van de statutaire directie om de langetermijnbelangen van GVB te dienen. Ten slotte wordt opgemerkt dat GVB weliswaar niet valt onder de werkingssfeer van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Dit laat onverlet dat de rvc een bezoldigingsbeleid onderschrijft dat aansluit op de normen zoals die gelden binnen de (semi)publieke sector en eveneens passend is voor de statutaire directie van GVB.

Bestuurlijke gegevens

Directie

Samenstelling

De topstructuur van GVB Holding NV bestaat uit een driehoofdige directie (algemeen directeur, financieel directeur, directeur Techniek & Operatie), waarvan de leden ook deel uit maken van het directieteam. Het directieteam bestaat uit 7 leden: naast de 3 statutaire directeuren zijn ook 4 directeuren lid van het directieteam. 

De statutaire directie van GVB Holding NV is benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming van elke keer vier jaar.

Leden van het Directieteam worden geselecteerd op basis van brede ervaring, achtergronden, vaardigheden, kennis en inzichten, waarbij het belang van een evenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen nadrukkelijk meeweegt. De verdeling in de directie gedurende 2022 was 71% man (5 mannen) en 29% vrouw (2 vrouwen).

Reglement

Conform artikel 13 van de statuten wordt de taakverdeling van de directie, haar werkwijze en haar relatie tot de rvc, de aandeelhouder en de ondernemingsraad vastgesteld in een reglement. De directie heeft bij unaniem besluit van 21 maart 2017 verklaard in te stemmen met de inhoud van het directiereglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze van toepassing zijn op de directie dan wel haar afzonderlijke leden, deze te zullen naleven, en nieuwe statutaire directeuren eveneens deze verklaring te laten afleggen en ondertekenen. De directie heeft in de eerste reguliere vergadering van het nieuwe kalenderjaar met de rvc over het verslagjaar 2022 een verklaring afgelegd dat zij de rvc in het betrokken kalenderjaar van alle relevante informatie heeft voorzien die de rvc nodig heeft voor een behoorlijke taakuitoefening.

Personalia statutaire directie (ultimo 2022)

Claudia Zuiderwijk (vrouw, 1962), algemeen directeur

In dienst sinds 1 oktober 2020.
Eerste termijn tot en met september 2024.

Aandachtsgebieden

Strategie, MVO, ICT en Innovatie, Commercie, Human Resources, Veiligheid,Corporate Communicatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne Audit, Stakeholdermanagement.
Nevenfuncties

Lid raad van commissarissen APG
Nationaliteit
: Nederlands

Koen Beeckmans (man, 1971), financieel directeur

In dienst sinds 1 september 2019.

Eerste termijn tot en met augustus 2023 (herbenoemd in december 2022).

Aandachtsgebieden

Concerncontrolling, Concernadministratie, Activa BV, Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit, Risicomanagement en Privacy.
Nevenfuncties

Commissaris bij Bredenoord Holding NV
Commissaris bij ICT Group NV
Lid Raad van Advies Holland Techniek
Nationaliteit:
Belgisch

Mark Lohmeijer (man, 1960), directeur Techniek & Operatie

In dienst sinds januari 2017 als statutair directeur. Eerste termijn tot januari 2021, in mei 2020 herbenoemd voor een tweede termijn van 1 januari 2021 tot en met december 2024.

Aandachtsgebieden

Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail Services, Projectbureau, Verwerving Materieel.
Nevenfuncties:
geen
Nationaliteit:
Nederlands

Voor een volledig overzicht van het directieteam, zie onze website.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie met advies terzijde. GVB heeft hiermee een 'two-tier board', waarbij de statutaire directie verantwoording aflegt aan de rvc. Tevens is de rvc de werkgever van de statutaire directie.

Omvang en samenstelling

De vennootschap heeft een rvc bestaande uit vijf personen. De profielschets, die in 2018 geactualiseerd is, regelt de omvang en samenstelling van de rvc. De rvc bespreekt deze profielschets bij elke wijziging met de algemene vergadering en de ondernemingsraad. De profielschets is gepubliceerd op onze website.

De rvc is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Iedere commissaris beschikt bovendien over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De rvc streeft ernaar dat hij zodanig is samengesteld dat de continuïteit is gewaarborgd en dat hij naar leeftijd, achtergrond, man-vrouwverdeling, ervaring, vaardigheden, kennis en inzichten evenwichtig is samengesteld. De door de ondernemingsraad voorgedragen commissaris spreekt zonder last of ruggenspraak. De verdeling in de rvc is 60% man en 40% vrouw.

De benoemingstermijn van rvc-leden is vier jaar. Hierna kan een commissaris voor vier jaar worden herbenoemd. GVB valt onder de Wet bestuur en toezicht. Dit heeft gevolgen voor het aantal toezichthoudende functies dat een commissaris wettelijk is toegestaan te bekleden en de rol die een commissaris vervult bij andere organisaties.

Governance rvc

De rvc beschikt over een reglement dat in 2022 is geactualiseerd. Dit reglement bevat de taakverdeling van de rvc, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met de directie, de aandeelhouder en de ondernemingsraad van de vennootschap. Met dit reglement beoogt de rvc mede uitvoering te geven aan de Nederlandse Corporate Governance Code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Commissies van de rvc

De rvc heeft een auditcommissie, een remuneratie- en HR-commissie en een selectie- en benoemingscommissie ingesteld. De rvc stelt deze commissies uit zijn midden samen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de rvc voor te bereiden. De (gehele) rvc blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een commissie. De commissies hebben elk een eigen interne reglement waarin taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn omschreven. De reglementen zijn – evenals het reglement van de rvc – te raadplegen via onze website. De commissies brengen verslag uit aan de rvc.

Publicatie website GVB

Het rooster van aftreden, de statuten en de reglementen staan op onze website. Hier staat meer informatie over de competenties en de deskundigheid van de rvc.

Rooster van benoeming en aftreden

Tabel 25

Naam

Benoemd op voordracht

Datum benoeming

Benoemd tot

Benoemingsperiode

Mevrouw mr. E.F. (Elfrieke) van Galen

22-12-2021

21-12-2025

2e termijn

Mevrouw drs. P.J. (Petra) de Ruiter

22-12-2021

21-12-2025

1ste termijn

De heer drs. P.H. (Peter) Smink Msc

18-5-2022

17-5-2026

2e termijn

De heer drs. D.H. (Dirk) Anbeek

16-12-2020

15-12-2024

1ste termijn

De heer drs. P. (Peter) Meijer

Ondernemingsraad

16-12-2020

15-12-2024

1ste termijn

Verklaring raad van commissarissen

De rvc heeft bij unaniem besluit van 7 november 2012 verklaard in te stemmen met de inhoud van het reglement en de daarin opgenomen regels en voor zover deze op de rvc dan wel zijn afzonderlijke leden van toepassing zijn, de regels te zullen naleven. Nieuwe commissarissen verklaren en ondertekenen deze verklaring eveneens.

Personalia (ultimo 2022)

Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (vrouw, 1961)

Voorzitter raad van commissarissen
Lid remuneratiecommissie
Lid selectie- en benoemingscommissie
Commissaris sinds oktober 2017 (tweede en tevens laatste benoemingstermijn)

Functie
Partner bij TheRockGroup BV
Nevenfuncties

Lid raad van commissarissen Meerlanden
Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij Zuid-Holland
Lid raad van commissarissen Triodos Groenfonds NV/Triodos Organic Growth Fund/Triodos Renewable Europe Fund
Lid raad van toezicht Triodos Fair Share Fund
Non-executive board member SEKEM
Lid raad van commissarissen Royal Schiphol Group
Bestuurslid Stichting Bergplaats van Lippe-Biesterfeld
Nationaliteit:
Nederlands

Drs. P.J. (Petra) de Ruiter (vrouw, 1969)

Lid auditcommissie
Commissaris sinds 22 december 2021 (eerste benoemingstermijn)

Functie
CEO Holland Casino
Nationaliteit:
Nederlands

Drs. P.H. (Peter) Smink (man, 1965)

Vice-voorzitter
Voorzitter auditcommissie
Financieel expert
Commissaris sinds 23 mei 2018 (tweede en tevens laatste benoemingstermijn)

Functie
Directeur-generaal Belastingdienst
N
ationaliteit: Nederlands

Drs. P. Meijer (1953)

Commissaris sinds 16 december 2020 (eerste benoemingstermijn)

Functie
Adviseur Ondernemingsraden

Nevenfuncties
Lid raad van commissarissen HES International
Lid Clientenraad Gooise Erf

Nationaliteit: Nederlands

Drs. D.J. (Dirk) Anbeek (1963)

Commissaris sinds 16 december 2020 (eerste benoemingstermijn)

Functie
CEO Landal Greenparks

Nevenfuncties
Bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei

Nationaliteit: Nederlands

Op onze website staan de meest actuele gegevens over de rvc.

Zoek

PDF

Home/Governance/Hoofdlijnen