Wat doen we voor
de reizigers?

Wie zijn we, wat doen we?

Een jaar van pieken en dalen

Ook 2021 was weer een jaar vol onzekerheid. In het voorjaar dachten we dankzij de vaccinaties het einde van de pandemie in zicht te hebben, maar aan het eind van het jaar was er een nieuwe lockdown. In het OV zaten we daardoor met pieken en dalen. Maar veel of weinig reizigers: GVB is blijven rijden en varen. We kwamen uit op 155 miljoen ritten, 2 miljoen meer dan in 2020, maar 118 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De inkrimping van de dienstregeling met 12% blijkt verstandig te zijn geweest. Er reden iets minder bussen en trams, maar we konden iedereen nog steeds op het gewenste moment op de plek van bestemming brengen.

Lees meer over hoe we 2021 hebben beleefd in ons voorwoord >Welkom terug!

Veel reizigers moeten sinds corona het OV weer ‘herontdekken‘. Misschien waren ze inmiddels gewend aan een auto, of hadden ze het OV minder nodig vanwege thuiswerken. GVB is zich met het herstelplan Welkom Terug gaan focussen op het opnieuw welkom heten van de reiziger. In campagnes benadrukken we dat bus, tram en metro comfortabel, snel, duurzaam en bovenal veilig zijn. In 2021 hadden we diverse acties, waaronder het probeeraanbod '24 uur OV voor 1 euro' om mensen in de Amsterdamse regio (hernieuwd) kennis te laten maken met GVB. In de zomer, toen de coronamaatregelen waren versoepeld, richtten we onze promotie vooral op toeristen en dagjesmensen.

Lees meer over hoe we onze reizigers tevreden proberen te houden >

Eind september startte de Weer Meer campagne: een idee van gemeente Amsterdam, amsterdam&partners, culturele instellingen en ondernemers uit de stad.

Geleerd van grote storingen

De introductie van het nieuwe beveiligings- en verkeersleidingssysteem bij de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 heeft in 2021 grote verstoringen veroorzaakt. Gedurende 5 weekenden hebben reizigers hier last van ondervonden, wat GVB enorm betreurt. Eén keer stonden alle metro's urenlang stil. Het viel te verwachten dat de invoering van een nieuw systeem op een druk metronet niet helemaal zonder slag of stoot zou gaan, maar de omvang van deze storing was niet voorzien. Waar mogelijk hebben we reizigers alternatieven en goede reisinformatie geboden, maar we hebben gezien dat we onszelf hierin kunnen verbeteren. Voorop staat dat GVB geen risico's neemt als het gaat om veiligheid.

Lees meer over hoe we onze dienstverlening veilig en betrouwbaar houden >

Wie zijn we, wat doen we?

Onze cijfers

Voor iedereen bereikbaar

Amsterdam bereikbaar voor iedereen, dat is waar GVB voor staat. We verzorgen het openbaar vervoer in en om Amsterdam en brengen reizigers op een veilige, snelle en comfortabele manier op hun bestemming. In onze strategie staat de reiziger centraal. We omarmen alle vormen van duurzame mobiliteit die geen of weinig impact hebben op het ruimtebeslag en de leefkwaliteit in de stad, zoals lopen, fietsen en deelvervoer.

We zetten elke dag in op:

  • een leefbare stad
  • betrouwbare dienstverlening
  • tevreden reizigers
  • uitstootvrij vervoer
  • goed werkgeverschap
  • financieel resultaat

Lees meer over onze strategie >Focus op dienstverlening

Voor GVB hadden betrouwbaarheid en punctualiteit in 2021 prioriteit. Ook onder ongewone omstandigheden moet de reiziger erop kunnen vertrouwen dat de bus, de tram of de metro op tijd vertrekt en aankomt. En dat de informatie die we verstrekken juist en actueel is. We gaan ons klantcontact en onze communicatie verder verbeteren. Wanneer reizigers een advies op maat nodig hebben, zal een GVB-medewerker daarvoor beschikbaar zijn. Voor vragen waarop ze gemakkelijk zelf het antwoord kunnen vinden, komen er meer mogelijkheden voor (online) selfservice. Bijvoorbeeld in de vernieuwde GVB-app ‘Gappie’.

Lees meer over hoe we klantenservice verbeteren >

Efficiëntere organisatie

GVB blijft streven naar een zo efficiënt mogelijke organisatie. Daarom hebben we in 2021 de topstructuur veranderd: we hebben gekozen voor een breder directieteam, waarin meer takken van de onderneming zijn vertegenwoordigd. We kunnen zo sneller overgaan tot actie en kwesties integraler benaderen. Verder hebben we met de gemeente en Vervoerregio Amsterdam een akkoord gesloten over een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. De afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam valt inmiddels onder de paraplu van GVB. Hierdoor kunnen we makkelijker samenwerken. Binnen GVB wordt het (nieuwe) Railinfrabedrijf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Lees meer over hoe we onze organisatie besturen >Onze cijfers

OV voor iedereen

Hoe hebben we het gedaan in 2021?

Reizigerstevredenheid

99%

% van reizigers die score hoger dan 7 geven

2020*: 89%

Uitval

in %

Bus 0,91 / Metro 0,48 / Tram 1,11


2020: Bus 0,97 / Metro 0,84 / Tram 1,05

CO2-uitstoot

29.536

in ton (footprint)

2020: 33.526

Bedrijfsresultaat

€ 9,4 miljoen


2020: € -1,4 miljoen

Kostendekkingsgraad

106,7 %


Excl. investeringsbijdrage

2020: 103,5%

Vertrekpunctualiteit

in %

Bus 93,6 / Metro 96,2 / Tram 93,7


2020: Bus 90,0 / Metro 95,3 / Tram 91,6

* Gelijk aan 2019. In 2020 is geen OV-klantenbarometer meting en ook geen medewerkerbetrokkenheidsonderzoek geweest.

Bekijk hier onze kerncijfers >Onzekerheid over vergoeding

In 2021 is het GVB iets beter vergaan dan in 2020, maar de gekelderde reizigersopbrengsten hebben zich slechts gedeeltelijk hersteld. Ons financieel resultaat (+ € 5,2 miljoen) is sterk bepaald door de beschikbaarheidsvergoeding van de rijksoverheid, die het overgrote deel van onze kosten dekt. Deze vergoeding is gegarandeerd tot 1 september 2022, het is nog onduidelijk wat er daarna gebeurt. Dit is een van de redenen waarom kostenbesparing hoog op de agenda blijft staan. Ook is het voor GVB van belang om marktconform te opereren. Dit is namelijk medebepalend voor de toekenning van de nieuwe OV-concessie door Vervoerregio Amsterdam. Deze gaat in 2025 in.

Lees meer over ons financieel resultaat >

Tevreden reizigers

We doen ons werk pas goed als de reizigers vinden dat we ons werk goed doen. Daarom houden we nauwlettend de OV-Klantenbarometer in de gaten: die meet de tevredenheid. Normaal gesproken wordt er elke 3 maanden gepeild, maar vanwege corona kon dat in 2021 alleen in het laatste kwartaal. In 2020 hadden we geen enkel GVB-breed cijfer. Getallen laten zich dus moeilijk vergelijken, maar geruststellend is dat we in de barometer van 2021 werden gewaardeerd met een 8,0 (2019: 7,9). Van de reizigers gaf 89,8% ons een rapportcijfer van 7 of hoger (2019: 89,0). Onze ambitie blijft dat minimaal 90% van de reizigers ons een 7 of hoger geeft.

Lees meer over hoe we onze reizigers tevreden houden >Ziekteverzuim ongewoon hoog

Het ziekteverzuim is sterk gestegen sinds het begin van de coronacrisis. Zat GVB in 2019 nog op 7%, in 2020 steeg het verzuim tot 7,9% en in 2021 liep het verder op tot 8,4%. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 5,4%. Corona zelf, verplichte quarantaine en zelfisolatie waren redenen voor ziekmelding, maar ook andere gevolgen van de pandemie spelen mee. Medewerkers kampen met stress door een hogere werkdruk en door toenemende agressie in de bus of tram. Vooral langdurig verzuim stuwt het cijfer omhoog. Het ziekteverzuim heeft de nadrukkelijke aandacht van het management.

Lees meer over GVB als werkgever >

OV voor iedereen

Amsterdam, leefbare stad

Toegankelijkheid verbeteren

GVB vindt dat het OV door iedereen zelfstandig te gebruiken moet zijn. Ook in 2021 is gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid van voertuigen en haltes. Nog niet alles is op orde. Zo zijn er op een aantal haltes nog problemen met de rolstoeltoegang tot de nieuwe 15G-trams. Samen met onder meer Vervoerregio Amsterdam, die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid, zoeken we oplossingen. Ook de toegankelijkheid van informatie is van belang. Online en in de GVB-app Gappie is al te vinden of er defecten zijn aan liften en roltrappen. In 2022 voegen we de Haltehulp toe: dan is eenvoudig te zien welke haltes toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking en welke route het handigst is.

Lees meer over hoe we onze toegankelijkheid verbeteren >Nieuwe metro komt eraan

GVB is continu bezig met het vernieuwen en verduurzamen van de vloot. In 2021 hebben we afscheid genomen van de laatste 11G- en 12G-trams, die aan het eind van hun levensduur waren. De nieuwe, ruimere en energiezuinigere 15G-trams druppelden volgens planning binnen. Eind 2021 beschikten we over 64 stuks en in 2022 komen er nog 8 bij. Ook gaan we verder moderniseren bij de metro: de eerste nieuwe M7-metro's zijn aangekomen in de werkplaats. Met dit type kunnen we enkel of gekoppeld rijden, afhankelijk van het aantal reizigers. We werken toe naar 30 stuks; eind 2022 gaan de eerste M7-metro's ‘echt’ rijden.

Lees meer over nieuw materieel >

Reizen met barcode (en straks betaalpas)

GVB heeft de barcodetickets geïntroduceerd. Dat houdt in dat reizigers online een kaartje kunnen kopen en met de verkregen barcode kunnen inchecken bij bus, tram en metro. Tickets (met een geldigheid van 1 uur, 24 uur of meerdere dagen) zijn te koop in de vernieuwde GVB-app Gappie, maar ook via apps van ander partners, zoals 9292. In onze app zijn ook barcodetickets te koop in combinatie met toegang tot een Amsterdamse attractie. In de loop van 2022 gaan we de mogelijkheden verder uitbreiden met OVpay: dan kunnen reizigers ook met hun betaalpas en smartphone inchecken.

Reisproducten en betaalgemak, Reisinformatie >

GVB-app Gappie

Amsterdam, leefbare stad

Steeds meer elektrisch vervoer

GVB zit op koers om in 2025 volledig uitstootvrij openbaar vervoer te bieden. We zijn bezig met het elektrificeren van onze busvloot en het vervangen van onze oude ponten. In 2021 is de eerste volledig elektrische Noordzeekanaalpont 100 gedoopt, de eerste van 5 elektrische ponten. In oktober kwam daar nummer 101 bij. De veerverbindingen tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid alsook Spaarndam-Assendelft werden daarmee emissievrij. Alleen al in 2021 hebben we hiermee naar schatting 100.000 liter fossiele brandstof bespaard. Eind 2022 zijn alle 5 Noordzeekanaalponten vervangen. De elektriciteit die we gebruiken wordt voor 100% opgewekt door Nederlandse windmolens.

Lees meer hoe we onze CO2-uitstoot terugdringen >Vijf buslijnen volledig elektrisch

De vergroening van de GVB-vloot wordt steeds zichtbaarder. Van onze buslijnen zijn er inmiddels 5 helemaal elektrisch: 15, 22, 61, 222 en 369. Buslijn 369, de zogeheten Westtangent, is de nieuwe, hoogwaardige en snelle verbinding tussen Schiphol en Sloterdijk. Het aantal elektrische bussen blijft zienderogen toenemen. In 2021 werden er 13 dieselbussen vervangen, waardoor het totale aantal schone, elektrische bussen op 44 kwam. In 2022 stromen nog eens 31 stuks in.

Lees meer over ons nieuwe materieel >

Onze elektrische bussen

Duurzaam en sociaal

GVB wil zo duurzaam en sociaal mogelijk werken. Als onderneming en als werkgever. Bij onze inkoop toetsen we op duurzaamheid. Waar mogelijk verlagen we onze CO2-uitstoot. We letten bijvoorbeeld nadrukkelijk op hergebruik van grondstoffen als beton, staal en koper. De start van het nieuwe Railinfrabedrijf (1 januari 2022) zien we als een goede gelegenheid om de duurzaamheidsambities op dit gebied nog eens tegen het licht te houden. Verder vragen we waar het kan aan leveranciers om 'sociale’ tegenprestatie, zoals het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We omarmen diversiteit en inclusie. GVB wil een afspiegeling zijn van de bevolking van Amsterdam.

Lees meer over sociaal ondernemerschap >

Zoek

PDF