Vennootschappelijke balans op 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)

Tabel 69

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2022

31 december 2021

Activa

Vaste activa

23

Financiƫle vaste activa

126.938

105.494

Totaal vaste activa

126.938

105.494

Vlottende activa

24

Vorderingen

101.009

60.338

25

Liquide middelen

10.301

10.424

Totaal vlottende activa

111.310

70.762

Totaal activa

238.248

176.256

Passiva

26

Gestort aandelenkapitaal

20.001

20.001

26

Agio

58.830

58.830

26

Overige reserves

20.617

15.385

26

Onverdeeld resultaat

1.253

5.232

26

Eigen vermogen

100.701

99.448

27

Langlopende schulden

55.000

55.000

28

Kortlopende schulden

82.547

21.808

Totaal passiva

238.248

176.256

De toelichtingen op pagina 169 tot en met 174 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2022/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke balans