Begrippenlijst

Aandeelhouder
Gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB Holding NV.
BORI-contract
Contract voor Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur. Deze overeenkomst is gesloten tussen de afdeling Metro en Tram van gemeente Amsterdam en GVB. Vervoerregio Amsterdam stelt de middelen voor dit contract ter beschikking aan afdeling Metro en Tram. Dankzij dit contract kan GVB zelf zorgen voor een veilige, beschikbare en comfortabele railinfrastructuur voor de exploitatie van metro en van tram.
CO2-Prestatieladder
Duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.
Concessiehouder
GVB Exploitatie BV.
Consessieverlener
Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Amsterdam.
Current ratio
De verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.
EBITDA
Resultaat voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen.
GRI
Global Reporting Initiative.
GVB Activa BV
Eigenaar en beheerder van de strategische activa en toezichthouder op het gebruik ervan door GVB Exploitatie BV.
GVB Infra BV
Bedrijfsonderdeel dat zorgt voor een veilige, beschikbare en voor de reiziger comfortabele metro- en traminfrastructuur. De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van gemeente Amsterdam. Het onderhoud ervan is uitbesteed aan GVB. De uitvoering van onderhoud is de taak van GVB Infra BV.
GVB Veren BV
Bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het exploiteren van diverse veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal, in opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte van gemeente Amsterdam.
IIRC
International Integrated Reporting Council
Inhouse-constructie
Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam hebben een convenant gesloten om de inhouse-constructie te bewerkstelligen. In het convenant is bepaald dat Vervoerregio Amsterdam doorslaggevende zeggenschap toekomt in specifieke besluitvorming met betrekking tot GVB Exploitatie BV.
Investeringsagenda OV
Om een sterker en sneller lijnennet mogelijk te maken, investeert Vervoerregio Amsterdam € 400 miljoen in een aantal cruciale bovengrondse knelpunten in de infrastructuur. Gemeente Amsterdam financiert ook een deel en draagt zorg voor de uitvoering. GVB is nauw betrokken als exploitant.
Kostendekkingsgraad
De indicator die aangeeft in welke mate GVB buiten exploitatiesubsidies in zijn eigen kosten kan voorzien.
MBO
Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek.
OV-Klantenbarometer
Jaarlijks landelijk onderzoek van CROW-KpVV naar de mening van reizigers in het stads- en streekvervoer, inclusief regionale trein en boot.
Personeelskosten
Lonen, salarissen, sociale lasten en inhuur.
RONA (Return on Net Assets)
Het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de som van materiële vaste activa plus werkkapitaal.
Reizigersadviesraad
Onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer, afgekort RAR. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan Vervoerregio Amsterdam en de openbaarvervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers zitting van consumentenorganisaties die betrokken zijn bij het openbaar vervoer.
Rendement op gemiddeld kapitaal
Het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de gemiddelde totale activa over het huidige en het voorgaande verslagjaar.
Signalling & Control
Het nieuwe beveiligings- en verkeersleidingsysteem. De Noord/Zuidlijn heeft dit systeem al, het bestaande net krijgt dit systeem ook.
Solvabiliteit
Het eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen.
Vervoerconcessie Amsterdam
Opdracht om uitvoering te geven aan openbaar vervoer met tram, metro en bus, handhaving van de sociale veiligheid, beheer en onderhoud van materieel, facilitaire zaken en ICT.
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zoek

PDF

Home/Begrippenlijst