Begrippenlijst

Aandeelhouder
Gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB Holding NV.
CO2-Prestatieladder
Duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.
Concessiehouder
GVB Exploitatie BV.
Consessieverlener
Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Amsterdam.
EBITDA
Resultaat voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen.
GVB Infra BV
Bedrijfsonderdeel dat zorgt voor een veilige, beschikbare en voor de reiziger comfortabele metro- en traminfrastructuur. De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van gemeente Amsterdam. Het onderhoud ervan is uitbesteed aan GVB. De uitvoering van onderhoud is de taak van GVB Infra BV.
GVB Veren BV
Bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het exploiteren van diverse veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal, in opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte van gemeente Amsterdam.
Kostendekkingsgraad
De indicator die aangeeft in welke mate GVB buiten exploitatiesubsidies in zijn eigen kosten kan voorzien.
Personeelskosten
Lonen, salarissen, sociale lasten en inhuur.
RONA (Return on Net Assets)
Het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de som van materiële vaste activa plus werkkapitaal.
Reizigersadviesraad
Onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer, afgekort RAR. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan Vervoerregio Amsterdam en de openbaarvervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers zitting van consumentenorganisaties die betrokken zijn bij het openbaar vervoer.
Rendement op gemiddeld kapitaal
Het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de gemiddelde totale activa over het huidige en het voorgaande verslagjaar.
Solvabiliteit
Het eigen vermogen of groepsvermogen als percentage van het totaal vermogen.

Zoek

PDF

Home/Begrippenlijst