Begrippenlijst

BORI-contract
Contract voor Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur. Deze overeenkomst is gesloten tussen de afdeling Metro en Tram van Gemeente Amsterdam en GVB. Vervoerregio Amsterdam stelt de middelen voor dit contract ter beschikking aan afdeling Metro en Tram. Dankzij dit contract kan GVB zelf zorgen voor een veilige, beschikbare en comfortabele railinfrastructuur voor de exploitatie van metro- en tram.
Concessiehouder
GVB Exploitatie BV.
Consessieverlener
Gemeente Amsterdam.
GRI
Global Reporting Initiative.
GVB Activa BV
Eigenaar en beheerder van de strategische activa en toezichthouder op het gebruik ervan door GVB Exploitatie BV.
GVB Infra BV
Bedrijfsonderdeel dat zorgt voor een veilige, beschikbare en voor de reiziger comfortabele metro- en traminfrastructuur. De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van Gemeente Amsterdam. Het onderhoud ervan is uitbesteed aan GVB. De uitvoering van onderhoud is de taak van GVB Infra BV.
GVB Veren BV
Bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het exploiteren van diverse veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal, in opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam.
IIRC
International Integrated Reporting Council
Inhouse-constructie
Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam hebben een convenant gesloten om de inhouse-constructie te bewerkstelligen. In het convenant is bepaald dat Vervoerregio Amsterdam doorslaggevende zeggenschap toekomt in specifieke besluitvorming met betrekking tot GVB Exploitatie BV.
Investeringsagenda OV
Om een sterker en sneller lijnennet mogelijk te maken, investeert Vervoerregio Amsterdam € 400 miljoen in een aantal cruciale bovengrondse knelpunten in de infrastructuur. Gemeente Amsterdam financiert ook een deel en draagt zorg voor de uitvoering. GVB is nauw betrokken als exploitant.
Kostendekkingsgraad
De indicator die aangeeft in welke mate GVB buiten exploitatiesubsidies in zijn eigen kosten kan voorzien. Definitie kostendekkingsgraad: opbrengst kaartverkoop / (opbrengst kaartverkoop + subsidie exploitatie OV-contracten).
MBO
Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek.
MOB2000
Het huidige mobilofoonsysteem.
OV-Klantenbarometer
Jaarlijks landelijk onderzoek van CROW-KpVV naar de mening van reizigers in het stads- en streekvervoer, inclusief regionale trein en boot. Het onderzoek wordt in de periode van eind oktober tot begin december gehouden. De resultaten worden het opvolgende voorjaar bekendgemaakt.
Reizigersadviesraad
Onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer, afgekort RAR. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan Vervoerregio Amsterdam en de openbaarvervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers zitting van consumentenorganisaties die betrokken zijn bij het openbaar vervoer.
Signalling & Control
Het nieuwe beveiligings- en verkeersleidingsysteem. Zowel de Noord/Zuidlijn als het bestaande net krijgt dit systeem.
Vervoerconcessie Amsterdam
Opdracht om uitvoering te geven aan openbaar vervoer met tram, metro en bus, handhaving van de sociale veiligheid, beheer en onderhoud van materieel, facilitaire zaken en ICT.
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning.
Zwartrijden
Gebruikmaken van het openbaar vervoer zonder daarvoor te betalen.

Zoek

PDF

Home/Begrippenlijst