Hoofdlijnen

GVB Holding NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Alle aandelen in de vennootschap worden gehouden door Gemeente Amsterdam. De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van GVB Holding NV en diverse interne reglementen. 

GVB Holding NV kent een volledig structuurregime met in haar governancestructuur een algemene vergadering, een raad van commissarissen, een directie en een ondernemingsraad. Eind 2013 zijn concessieafspraken overeengekomen op basis van inbesteding. Deze inbesteding noodzaakte tot toekenning van belangrijke bevoegdheden aan de concessieverlener, Vervoerregio Amsterdam.

Figuur 1 Governance GVB

Gevolgen inbesteding op governance GVB

Op 1 januari 2013 is de Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden in werking getreden. Sinds deze datum heeft Vervoerregio Amsterdam de keuzevrijheid tussen inbesteden of aanbesteden van de Amsterdamse OV-concessie.

Om de concessie te kunnen inbesteden, moet Vervoerregio Amsterdam zeggenschap over GVB Exploitatie BV hebben ‘als over haar eigen diensten’. Dit wordt aangeduid als de 'inhouse-constructie'. Met deze inhouse-contructie oefent Vervoerregio Amsterdam via Gemeente Amsterdam doorslaggevende zeggenschap uit over GVB Exploitatie BV. Dit betekent onder meer dat daar waar de statuten van GVB Holding NV bevoegdheden geven aan de aandeelhouder met betrekking tot GVB Exploitatie BV, Gemeente Amsterdam deze bevoegdheden zal uitoefenen overeenkomstig de aanwijzingen van Vervoerregio Amsterdam. Bij de uitoefening van haar bevoegdheden op basis van deze overeenkomst zal Vervoerregio Amsterdam in het kader van haar integrale belangenafweging ook de belangen van de aandeelhouder van GVB Holding NV op zorgvuldige wijze betrekken.

Zoek

PDF

Home/Governance/Hoofdlijnen