Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Tabel 36

Bedragen in duizenden euro's

2022

2021

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

3.847

9.372

Aanpassingen voor:

18

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

30.127

25.060

18

Boekresultaten afstoten vaste activa

953

3.639

9

Mutatie voorzieningen

-3.174

-3.997

Mutaties werkkapitaal:

4

Voorraden

-1.699

2.832

5

Onderhanden projecten

-683

5.698

6

Kortlopende vorderingen

18.446

16.769

11

Kortlopende schulden

61.024

-38.883

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

108.841

20.490

19

Ontvangen rente

632

-201

19

Betaalde rente

-2.385

-2.345

20

Vennootschapsbelasting

-3.201

-1.781

-4.954

-4.327

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

103.887

16.163

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in immateriële vaste activa

-4.197

-6.350

2

Investeringen in materiële vaste activa

-57.300

-78.229

2

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

21.534

30.315

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-39.963

-54.264

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8

Betaald dividend

-

-

8

Uitgifte aandelen

-

1

9

Aangetrokken langlopende schulden vast

-

-

9

Aangetrokken langlopende schulden RCF

-53.000

38.000

9

Aflossing langlopende schulden

-5.000

-5.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-58.000

33.001

Netto kasstroom

5.924

-5.100

Verloop geldmiddelen

7

Stand op 1 januari

39.905

45.005

7

Stand op 31 december

45.829

39.905

Mutatie boekjaar

5.924

-5.100

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

De toelichtingen op pagina 124 tot en met 165 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2022/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht