Bijlagen

Over dit verslag

Het jaarverslag 2019 van GVB Holding NV is een geïntegreerde verantwoording over financiële en maatschappelijke prestaties. Hierin leggen we verantwoording af aan onze stakeholders over onze prestaties als openbaarvervoerbedrijf voor de stad Amsterdam en omstreken.

Stakeholders

Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we de reizigers, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en onze medewerkers.

Grondslagen en uitgangspunten voor de verslaggeving

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving', die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor de niet-financiële prestatie en resultaten rapporteren we op basis van het rapportageframework van het International Integrated Reporting Council (IIRC),

Materialiteit en onderwerpkeuze

Om aan het materialiteitsprincipe te voldoen hebben we in 2018 een intern materialiteitsonderzoek gedaan en dit boekjaar een light update daarvan. De strategische thema's zijn ons uitgangspunt. We hebben bekeken wat onze collega's in het ov rapporteren en wat er over ons in de media wordt geschreven. Onze conclusie is dat we behoorlijk compleet zijn en dat op de thema's die we in 2018 hebben vastgesteld geen aanpassing nodig is. In de paragraaf Wat onze stakeholders belangrijk vinden staan de belangrijkste aandachtspunten per stakeholdergroep.

GVB en de Sustainable Development Goals

GVB heeft de relevantie van de doelen bepaald vanuit de bedrijfsstrategie. Op welke Sustainable Development Goals heeft de uitvoering van onze strategie de meeste impact? We hebben hiervoor eerst een relevantiescore toegekend aan elk subdoel. Die scores zijn opgeteld en gemiddeld per hoofddoel. Vervolgens hebben we gekeken welke subdoelen elkaar overlappen. Op basis van de hoogste gemiddelde scores en de ‘ontdubbeling’ hebben we de onderstaande vier Sustainable Development Goals gekozen:

Het GVB richt zich op 4 SDG-hoofddoelen

Per hoofddoel zijn er subdoelen. Hieronder staan de zes meest relevante subdoelen vanuit GVB. De onderstreepte onderwerpen linken naar de betreffende resultaatparagrafen waar je meer kunt lezen over hoe GVB bijdraagt.

Interne en externe toetsing

Onze afdeling Interne Audit controleert de in dit verslag gepresenteerde data. We laten de niet-financiële prestaties in dit jaarverslag nog niet toetsen door een externe accountant. Dit is wel onze intentie voor de toekomst. We willen echter eerst de kwaliteit van de verslaggeving op het juiste niveau brengen.

Andere verslagen

Naast dit groepsverslag publiceren we de jaarverslagen van onze juridische entiteiten GVB Veren BV en GVB Activa BV op onze website over.gvb.nl.

Zoek

PDF

Home/Bijlagen