Kerncijfers

­

Belangrijkste kerncijfers

Klanttevredenheid

7,6
­

­

Bus 7,8 Metro 7,4 Tram 7,5 Veren 8,1

Ranking GVB

Bus 1/3 Metro 3/3 Tram 4/4 Veren 2/3

2016: Bus 3/4 Metro 3/3 Tram 4/4 Veren 2/3

Reizigers­kilometers

930.800.000

2016: 895.200.000

Dienstregeling­uren

1.620.000

2016: 1.605.000

Eigen personeel

3.679

2016: 3.633

Arbeidsverzuim

6,60%

2016: 6,40

Co2 uitstoot

29.123 ton (footprint)

2016: 29.519

Medewerkers­tevredenheid

7,6

(tweejaarlijks onderzoek, laatste onderzoek was in 2016)

Participatiewet

11
(instroom)

2016: 12

Eigen vermogen

€ 96,4 miljoen

2016: € 96,0 miljoen

Vreemd vermogen

€ 160,9 miljoen
Waarvan € 0,00 lening gemeente Amsterdam (2016 en 2017)

2016: € 180,2 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

€ 447,4 miljoen

2016: € 439,3 miljoen

Bussen

203

2016: 203

Trams

200

2016: 200

Metro’s

90
inclusief sneltrams

2016: 90

Veren

17
inclusief ponten

2016: 18

Alle kerncijfers

Tabel 1 Reizigerstevredenhed

2017

2016

2015

2014

2013

Rapportcijfer OV-Klantenbarometer1

GVB algemeen

7,6

7,4

7,4

7,3

7,3

Bus

7,8

7,6

7,5

7,4

7,4

Metro

7,4

7,4

7,4

7,3

7,1

Tram

7,5

7,4

7,4

7,3

7,2

Veren

8,1

7,9

8,1

7,8

8,1

Benchmark OV-Klantenbarometer, positie GVB2

Bus

1 (/3)

3

4

4

3

Metro

3 (/3)

3

3

3

3

Tram

4 (/4)

4

3

3

3

Veren

2 (/3)

2

2

2

2

 1. 1 Bron cijfers: www.ovklantenbarometer.nl
 2. 2 De benchmark is gebaseerd op een vergelijking van GVB met de andere stadsvervoerders, vanuit de scores op www.ovklantenbarometer.nl
Tabel 2 Vervoer

aantallen x 1.000

2017

2016

2015

2014

2013

Reizigersritten

241.200

233.600

227.100

214.900

210.900

Reizigerskilometers1

930.800

895.200

860.700

811.000

788.000

Dienstregelinguren2

1.620

1.605

1.602

1.603

1.627

Dienstregelingkilometers3

32.517

32.323

32.623

33.018

33.564

Reizigersritten / gem. werkdag (incl.Veren)4

843

809

781

747

734

 1. 1 Reizigerskilometers: aantal kilometers dat de reizigers, die met de OV-chipkaart hebben in- en/of uitgecheckt, in totaal in het jaar met bus, metro en tram hebben afgelegd.
 2. 2 Dienstregelinguren: uren volgens reguliere dienstregeling van bus, metro en tram in dat jaar, verhoogd met uren voor extra werk.
 3. 3 Jaarcijfer bus, tram en metro (excl. veren).
 4. 4 Aantal reizigersritten met bus, tram, metro en veren per gemiddelde kalenderdag (excl. weekend- en feestdagen en schoolvakanties voortgezet onderwijs).
Tabel 3 Medewerkers

2017

2016

2015

2014

2013

Medewerkerswaardering1

Betrokkenheid

-

8,2

-

8,3

-

Tevredenheid

-

7,6

-

8,0

-

Eigen personeel, in fte

Ultimo jaar

3.679

3.633

3.546

3.546

3.567

Jaargemiddelde

3.674

3.579

3.551

3.551

3.551

Arbeidsverzuim, totaal2

6,60%

6,40%

6,20%

5,90%

6,90%

Participatiewet, aantal instroom

11

12

3

0

1

 1. 1 Tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek door Effectory/Intermediair.
 2. 2 Arbeidsverzuim: alle medewerkers die hun eigen functie niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitoefenen. Verzuimpercentage: quotiënt van het aantal ziektekalenderdagen en aantal kalenderdagen vermenigvuldigd met het aantal fte.
Tabel 4 Materieel en CO2-uitstoot

2017

2016

2015

2014

2013

Materieel, aantallen ultimo jaar

Bussen

203

203

194

198

198

Trams

200

200

200

213

213

Metro's en sneltrams

90

90

90

103

105

Veren en ponten

17

18

17

17

17

CO2-uitstoot, in ton, totaal

113.319

113.601

114.361

113.632

116.424

Groene stroom met GvO1

-84.163

-84.068

-84.125

-83.924

-86.590

Zonnecellen

-33

-13

-15

0

0

Werkelijk (footprint)

29.123

29.519

30.221

29.708

29.834

 1. 1 GvO: Garanties van Oorsprong.
Tabel 5 Financiën

2017

2016

2015

2014

2013

Vermogen

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Eigen vermogen

96,4

96,0

108,7

105,4

112,5

Vreemd vermogen

160,9

180,2

161,5

399,0

421,3

waarvan lening Gemeente Amsterdam

0,0

0,0

21,8

232,2

281,8

Balanstotaal

257,3

276,2

270,2

504,4

533,8

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

447,4

439,3

461,4

451,0

437,4

waarvan reizigersopbrengsten

286,0

275,2

263,7

244,8

238,4

waarvan exploitatiesubsidie OV

30,5

40,9

73,6

87,5

92,3

Bedrijfslasten

440,7

450,8

451,9

439,9

428,5

waarvan personeelskosten1

302,7

293,1

270,5

266,5

251,6

Bedrijfsresultaat

6,7

-11,5

9,5

11,1

8,9

Financiële baten en lasten

0,0

0,0

-7,3

-10,0

-10,2

Vennootschapsbelasting

-3,0

4,3

0,0

0,0

0,0

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

6,6

1,9

1,6

Resultaat na belastingen

3,7

-7,2

8,8

3,0

0,3

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA2

19,6

1,4

46,7

46,4

46,3

Netto kasstroom

-15,3

37,1

-48,0

-15,9

-70,0

Ratio’s

Kostendekkingsgraad3

88,0%

86,5%

77,1%

73,6%

72,0%

RONA (Return On Net Assets)4

4,8%

-8,3%

6,8%

3,2%

2,2%

Solvabiliteit5

37,5%

34,8%

40,2%

20,9%

21,1%

Liquiditeit (current ratio)6

1,2

1,2

0,8

1,0

1,4

Rendement op gemiddeld kapitaal7

2,5%

-4,2%

2,4%

1,9%

1,5%

 1. 1 Personeelskosten: Lonen, salarissen, sociale lasten en inhuur.
 2. 2 EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen.
 3. 3 Kostendekkingsgraad: reizigersopbrengsten / (reizigersopbrengsten + exploitatiesubsidie OV)
 4. 4 RONA: het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de som van materiële vaste activa plus werkkapitaal.
 5. 5 Solvabiliteit: het eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen.
 6. 6 Liquiditeit (current ratio): verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva.
 7. 7 Rendement op gemiddeld kapitaal: het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de gemiddelde totale activa over het huidige en het voorgaande verslagjaar.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers