Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers

Reizigerstevredenheid

7,7

Bus 7,6 Metro 7,7 Tram 7,7 Veren 8,3

Sociale veiligheid

7,8

Reizigers­kilometers

968,1 in miljoen km

2017: 930,8

Reizigersritten

875.000 per gemiddelde werkdag

2017: 843.000

Dienstregelingkilometers

32.780 in 1000 km

2017: 32.517

Dienstregeling­uren

1.637.000

2017: 1.620.000

Personeel

4.971 aantal medewerkers, inclusief externe inhuur

2017: 4.847

Arbeidsverzuim

6,6%

2017: 6,6

Medewerkerbetrokkenheid

7,6 (in 2016)

Tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek door Effectory/Intermediair. In verband met de start van de Noord/Zuidlijn in 2018 is het onderzoek uitgesteld naar 2019.

Participatiewet

19 (instroom)

2017: 11

Energie efficiency verbetering

17,3% t.o.v. 2013

t.o.v. 2017: 0,4

Co2 uitstoot

28.064 ton (footprint)

2017: 29.123

Bedrijfsresultaat

€ 2,5 miljoen

2017: € 6,7 miljoen

Eigen vermogen

€ 95,6 miljoen

2017: € 96,4 miljoen

Vreemd vermogen

€ 204,2 miljoen

2017: € 160,2 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

€ 482,4 miljoen

2017: € 447,4 miljoen

Kostendekkingsgraad

91,9%

2017: 88,0

Uitval

Bus 1,18 Metro 3,03 Tram 1,64
NZL 1,00 in %

2017: Bus 1,20 Metro 2,30 Tram 1,39

Vertrekpunctualiteit

Bus 88,3 Metro 92,8 Tram 88,1
NZL 96,0 in %

2017: Bus 88,9 Metro 91,5 Tram 86,4

Ranking GVB

Bus 3/3 Metro 3/3 Tram 3/4 Veren 3/7

2017: Bus 1/3 Metro 3/3 Tram 4/4 Veren 2/3

Bussen

203

2017: 203

Trams

200

2017: 200

Metro’s

90 inclusief sneltrams

2017: 90

Veren

18 Inclusief NZK-ponten

2017: 17

Alle kerncijfers

Tabel 1 Reizigerstevredenheid

2018

2017

2016

2015

2014

Rapportcijfer OV-Klantenbarometer1

GVB algemeen

7,7

7,6

7,4

7,4

7,3

% reizigers met waardering ≥ 7

86,2%

-

-

-

-

Reisinformatie bij verstoringen

5,5

-

-

-

-

Sociale Veiligheid

7,8

-

-

-

-

Bus

7,6

7,8

7,6

7,5

7,4

Metro

7,7

7,4

7,4

7,4

7,3

Tram

7,7

7,5

7,4

7,4

7,3

Veren

8,3

8,1

7,9

8,1

7,8

Benchmark OV-Klantenbarometer, positie GVB2

Bus

3 (/3)

1 (/3)

3

4

4

Metro

3 (/3)

3 (/3)

3

3

3

Tram

3 (/4)

4 (/4)

4

3

3

Veren

3 (/7)

2 (/3)

2

2

2

 1. 1 Bron cijfers: www.ovklantenbarometer.nl
 2. 2 De benchmark is gebaseerd op een vergelijking van GVB met de andere stadsvervoerders, vanuit de scores op www.ovklantenbarometer.nl
Tabel 2 Vervoer

aantallen x 1.000

2018

2017

2016

2015

2014

Reizigersritten

252.200

241.200

233.600

227.100

214.900

Reizigerskilometers1

968.100

930.800

895.200

860.700

811.000

Dienstregelinguren2

1.637

1.620

1.605

1.602

1.603

Dienstregelingkilometers3

32.780

32.517

32.323

32.623

33.018

Reizigersritten / gem. werkdag (incl.Veren)4

875

843

809

781

747

 1. 1 Reizigerskilometers: aantal kilometers dat de reizigers, die met de OV-chipkaart hebben in- en/of uitgecheckt, in totaal in het jaar met bus, metro en tram hebben afgelegd.
 2. 2 Dienstregelinguren: uren volgens reguliere dienstregeling van bus, metro en tram in dat jaar, verhoogd met uren voor extra werk.
 3. 3 Jaarcijfer bus, tram en metro (excl. veren).
 4. 4 Aantal reizigersritten met bus, tram, metro en veren per gemiddelde kalenderdag (excl. weekend- en feestdagen en schoolvakanties voortgezet onderwijs).
Tabel 3 Medewerkers

2018

2017

2016

2015

2014

Medewerkerbetrokkenheid1

Betrokkenheid

-

-

8,2

-

8,3

Eigen personeel, in fte

Ultimo jaar

3.637

3.679

3.633

3.546

3.546

Jaargemiddelde2

3.705

3.674

3.579

3.551

3.551

Arbeidsverzuim, totaal3

6,60%

6,60%

6,40%

6,20%

5,90%

Participatiewet, aantal instroom

19

11

12

3

0

Veiligheidsladder niveau

2

-

-

-

-

 1. 1 Tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek door Effectory/Intermediair.
 2. 2 Het jaargemiddelde ligt hoger dan ultimo jaar vanwege het vertrek van tijdelijk personeel i.v.m. de NZL
 3. 3 Arbeidsverzuim: alle medewerkers die hun eigen functie niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitoefenen. Verzuimpercentage: quotiënt van het aantal ziektekalenderdagen en aantal kalenderdagen vermenigvuldigd met het aantal fte.
Tabel 4 Milieu

2018

2017

2016

2015

2014

Milieu

CO2-uitstoot, in ton, totaal

118.144

113.319

113.601

114.361

113.632

Groene stroom met GvO1

-90.041

-84.163

-84.068

-84.125

-83.924

Zonnecellen

-39

-33

-13

-15

0

Werkelijk (footprint)

28.064

29.123

29.519

30.221

29.708

 1. 1 GvO: Garanties van Oorsprong.
Tabel 5 Financiën

2018

2017

2016

2015

2014

Productiviteit rijdend personeel

Bus

59,8%

62,3%

-

-

-

Metro

47,0%

45,7%

-

-

-

Tram

62,9%

64,0%

-

-

-

Conducteurs

63,5%

64,1%

-

-

-

Vermogen

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Eigen vermogen

95,6

96,4

96,0

108,7

105,4

Vreemd vermogen

204,2

160,2

180,2

161,5

399,0

waarvan lening Gemeente Amsterdam

0,0

0,0

0,0

21,8

232,2

Balanstotaal

299,8

256,6

276,2

270,2

504,4

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

482,4

447,4

439,3

461,4

451,0

waarvan reizigersopbrengsten

300,7

286,0

275,2

263,7

244,8

waarvan exploitatiesubsidie OV

23,5

30,5

40,9

73,6

87,5

Bedrijfslasten

479,9

440,7

450,8

451,9

439,9

waarvan personeelskosten1

312,7

302,7

293,1

270,5

266,5

Bedrijfsresultaat

2,5

6,7

-11,5

9,5

11,1

Financiële baten en lasten

-0,2

0,0

0,0

-7,3

-10,0

Vennootschapsbelasting

-0,4

-3,0

4,3

0,0

0,0

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

0,0

6,6

1,9

Resultaat na belastingen

1,9

3,7

-7,2

8,8

3,0

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA2

17,1

19,6

1,4

46,7

46,4

Netto kasstroom

-25,1

-15,3

37,1

-48,0

-15,9

Ratio’s

Kostendekkingsgraad3

91,9

88,0%

86,5%

77,1%

73,6%

RONA (Return On Net Assets)4

1,8

4,8%

-8,3%

6,8%

3,2%

Solvabiliteit5

31,9%

37,5%

34,8%

40,2%

20,9%

Liquiditeit (current ratio)6

0,7

1,2

1,2

0,8

1,0

Rendement op gemiddeld kapitaal7

0,9%

2,5%

-4,2%

2,4%

1,9%

 1. 1 Personeelskosten: Lonen, salarissen, sociale lasten en inhuur.
 2. 2 EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen.
 3. 3 Kostendekkingsgraad: reizigersopbrengsten / (reizigersopbrengsten + exploitatiesubsidie OV)
 4. 4 RONA: het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de som van materiële vaste activa plus werkkapitaal.
 5. 5 Solvabiliteit: het eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen.
 6. 6 Liquiditeit (current ratio): mate waarin de kortlopende schulden uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Dit is het geval als de waarde 1 of hoger is.
 7. 7 Rendement op gemiddeld kapitaal: het bedrijfsresultaat (voor financiële baten en lasten) als percentage van de gemiddelde totale activa over het huidige en het voorgaande verslagjaar.

De liquiditeit is gedaald vanwege een aanbetaling in december voor de nieuwe metro-serie M7.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers