Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Tabel 36

Bedragen in duizenden euro's

2020

2019

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

-1.387

2.530

Aanpassingen voor:

18

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

20.261

17.484

17

Boekresultaten afstoten vaste activa

16

557

9

Mutatie voorzieningen

-4.665

-3.362

Mutaties werkkapitaal:

4

Voorraden

-2.898

-729

5

Onderhanden projecten

8.749

-9.874

6

Kortlopende vorderingen

-20.798

14.019

11

Kortlopende schulden

-23.548

38.825

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-24.270

59.450

20

Ontvangen rente

-150

-

20

Betaalde rente

-1.553

-56

21

Vennootschapsbelasting

-1.687

-2.977

-3.390

-3.033

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-27.660

56.417

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in immateriële vaste activa

-1.860

-

2

Investeringen in materiële vaste activa

-101.174

-68.236

2

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

19.569

-46.583

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-83.465

-114.819

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8

Betaald dividend

-

-997

9

Aangetrokken langlopende schulden

150.000

75.000

9

Aflossing langlopende schulden

-35.000

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

115.000

74.003

Netto kasstroom

3.875

15.601

Verloop geldmiddelen

7

Stand op 1 januari

41.130

25.529

7

Stand op 31 december

45.005

41.130

Mutatie boekjaar

3.875

15.601

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

De toelichtingen op pagina 114 tot en met 147 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2020/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht