Geconsolideerde jaarrekening 2019

Geconsolideerde balans op 31 december 2019
(voor resultaatbestemming)

Tabel 33

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2019

31 december 2018

Activa

Vaste activa

1

Materiële vaste activa

279.734

185.503

2

Financiële vaste activa

346

2.110

Totaal vaste activa

280.080

187.613

Vlottende activa

3

Voorraden

28.949

28.220

4

Onderhanden projecten

19.198

9.324

5

Vorderingen

44.265

49.733

6

Liquide middelen

41.130

25.529

Totaal vlottende activa

133.542

112.806

Totaal activa

413.622

300.419

Passiva

7

Groepsvermogen

96.544

95.589

8

Voorzieningen

41.946

45.308

9

Langlopende schulden

74.638

-

10

Kortlopende schulden

200.494

159.522

Totaal passiva

413.622

300.419

Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2019/Geconsolideerde jaarrekening