Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018

Tabel 44

Bedragen in duizenden euro's

2018

2017

Bedrijfsopbrengsten

10

Netto-omzet

470.520

436.828

Mutatie in onderhanden projecten

2.099

4.474

11

Overige bedrijfsopbrengsten

9.737

6.090

Som der bedrijfsopbrengsten

482.356

447.392

Bedrijfslasten

12

Kosten voor grond- en hulpstoffen

25.142

22.104

13

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

70.217

51.030

14

Lonen en salarissen

213.102

208.166

15

Sociale lasten

53.844

51.641

16

Afschrijvingen op materiële vaste activa

14.607

12.879

17

Overige bedrijfskosten

102.933

94.883

Som der bedrijfslasten

479.845

440.703

Bedrijfsresultaat

2.511

6.689

18

Financiële baten en lasten

-175

7

Resultaat voor belastingen

2.336

6.696

19

Vennootschapsbelasting

402

3.026

Resultaat na belastingen

1.934

3.670

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2018/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening