Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Tabel 45

Bedragen in duizenden euro's

2018

2017

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

2.511

6.689

19

Vennootschapsbelasting

-

-

Aanpassingen voor:

16

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

14.622

13.179

8

Mutatie voorzieningen

-437

-1.413

Mutaties werkkapitaal:

3

Voorraden

-476

-386

4

Onderhanden projecten

-2.099

-4.474

5

Kortlopende vorderingen

-886

26.667

9

Kortlopende schulden

36.230

-28.376

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

49.465

11.886

18

Ontvangen rente

1

7

18

Betaalde rente

-176

-

-175

7

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

49.290

11.893

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in materiële vaste activa

-113.964

-31.714

1

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

42.274

7.829

1

Desinvesteringen in materiële vaste activa

4

-

2

(Des)investeringen financiële vaste activa

19

-29

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-71.667

-23.914

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7

Betaald dividend

-2.742

-3.262

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.742

-3.262

Netto kasstroom

-25.119

-15.283

Verloop geldmiddelen

6

Stand op 1 januari

50.648

65.931

6

Stand op 31 december

25.529

50.648

Mutatie boekjaar

-25.119

-15.283

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2018/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht