Financieel resultaat

GVB is in gesprek met Vervoerregio Amsterdam over de mogelijkheden om de huidige concessie, die loopt tot en met 2024, vervroegd te beëindigen en met ingang van 2022 al een nieuwe concessieperiode te beginnen. Vervoerregio Amsterdam heeft in 2019 een principebesluit genomen over het verstrekken van een nieuwe concessie via een onderhandse gunning. Bij het vergeven van de nieuwe concessie is het cruciaal dat het kostenniveau van GVB marktconform is. In 2020 is de exploitatie subsidie OV verder gedaald. Afhankelijk van de definitie van de kostendekkingsgraad heeft deze zich in positieve (verdere afbouw exploitatie subsidie OV) dan wel in negatieve zin (extreme daling van de reizigersopbrengsten) ontwikkeld in 2020.

Een solide financiële bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de continuïteit van GVB. We houden oog voor het gemeenschappelijk belang met Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam om de financiële middelen optimaal te benutten.

De exploitatiesubsidie is in 2020 verder verlaagd. De financiële middelen die hiermee vrijkomen voor Vervoerregio Amsterdam kunnen worden geïnvesteerd in het OV van de toekomst.

Resultaat 2020

Het resultaat voor belastingen over 2020 bedraagt € 3,5 miljoen negatief (2019: € 2,5 miljoen positief). In 2020 is het resultaat beïnvloed door gedaalde reizigersopbrengsten, een afname van de exploitatiesubsidie en een door de overheid ter beschikking gestelde beschikbaarheidsvergoeding 2020 over de periode 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. In 2020 bedraagt het resultaat na belastingen € 2,4 miljoen negatief (2019: € 2,0 miljoen positief).

Tabel 16 Resultaat

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Bedrijfsopbrengsten

462,2

481,9

-19,7

Bedrijfslasten

463.6

479,4

-15,8

Bedrijfsresultaat

-1,4

2,5

-3,9

Financiële baten en lasten

-2,1

0,0

-2,1

Resultaat voor belastingen

-3,5

2,5

-6,0

Vennootschapsbelasting

1,1

-0,5

1,6

Resultaat na belastingen

-2,4

2,0

-4,4

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten daalden in 2020 met € 19,7 miljoen ten opzichte van 2019. In 2020 bedroegen deze € 462,2 miljoen ten opzichte van € 481,9 miljoen in 2019. De overige bedrijfsopbrengsten zijn gestegen door de beschikbaarheidsvergoeding 2020 van € 127,0 miljoen.

Tabel 17 Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Netto-omzet

331,8

462,5

-130,7

Mutatie in onderhanden projecten

-8,7

9,9

-18,6

Overige bedrijfsopbrengsten

139,1

9,5

129,6

Bedrijfsopbrengsten

462,2

481,9

-19,7

Netto-omzet

De netto-omzet over 2020 is in vergelijking met 2019 met € 130,7 miljoen afgenomen tot € 331,8 miljoen. De reizigersopbrengsten zijn gedaald met € 151,4 miljoen. De contractopbrengsten zijn gedaald met € 11,2 miljoen (hoofdzakelijk door de daling van de Vervoersconcessie Amsterdam, bestaande uit de exploitatiesubsidie OV en de contractopbrengsten voor Sociale Veiligheid) en de opbrengsten uit werken voor derden zijn gestegen met € 13,3 miljoen. De mutatie in onder handen projecten is gestegen met € 18,6 miljoen.

Tabel 18 Netto-omzet

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Reizigersopbrengsten

180,4

331,8

-151,4

Contractopbrengsten

100,7

111,9

-11,2

Vervoersconcessie Amsterdam*

14.8

21,3

-6,5

Verencontract

16,0

16,0

0,0

BORI-contract**

69,9

74,6

-4,7

Opbrengsten uit werk voor derden

42,0

28,7

13,3

Totaal

323,1

472,4

-149,3

Waarvan mutatie in onder handen projecten

8,7

-9,9

18,6

Netto-omzet

331,8

462,5

-130,7

* Inclusief verrekening bonus/malus en contractuele boetes.

** Inclusief meerjarenvervangingsplan railinfrastructuur tram.

Reizigersopbrengsten

De gemiddelde ritprijs van Bus, Tram en Metro steeg in 2020 met 10,8% ten opzichte van 2019 tot € 1,34. Deze stijging wordt aanzienlijk beïnvloed door het aangepaste reizigersgedrag in 2020 onder de COVID-19 crisis en daarnaast doordat de opbrengsten uit de studenten OV zijn gehandhaafd door het Ministerie ondanks het lagere aantal ritten met de OV studentenkaart in 2020. Op basis van de 134,1 miljoen gemaakte reizigersritten (50,9% minder dan in 2019) realiseerde GVB reizigersopbrengsten van € 180,4 miljoen (2019: € 331,8 miljoen).

Contractopbrengsten vervoerconcessie Amsterdam

Een belangrijk onderdeel van de concessievoorwaarden zijn de afspraken over de groei van het aantal reizigers en de afname van de netto exploitatiesubsidie. Overeenkomstig de concessie-afspraken uit 2013 neemt de netto exploitatiesubsidie af van € 102 miljoen in 2012 naar nihil in 2024. In 2020 daalden de contractopbrengsten Vervoerconcessie Amsterdam met € 7,1 miljoen ten opzichte van 2019.

Bedrijfslasten

In 2020 bedroegen de bedrijfslasten € 463,6 miljoen (2019: € 479,4 miljoen). De daling van € 15,8 miljoen is beïnvloed door de COVID-19 crisis en door de afschaling van de productie in de eerste weken van de COVID-19 crisis vanaf de 2e helft maart 2020.

Tabel 19 Bedrijfslasten

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Lonen en salarissen

208,1

214,7

-6,6

Sociale lasten en pensioenbijdragen

57,7

55,2

2,5

Uitbesteed werk en andere externe kosten

155,3

169,0

-13,7

Grond- en hulpstoffen

22,3

23,4

-1,1

Afschrijving op materiële vaste activa

20,2

18,1

2,1

Overige bedrijfskosten

0,0

-1,0

1,0

Bedrijfslasten

463,6

479,4

-15,8

Dividend

Aan de algemene vergadering van 20 mei 2021 wordt voorgesteld om over 2020 geen dividend aan de aandeelhouder uit te keren.

Liquiditeit

Het saldo liquide middelen bedraagt op 31 december 2020 € 45,0 miljoen (31 december 2019: € 41,1 miljoen). Met BNG Bank en met de Nederlandse Waterschapbank is GVB in oktober 2019 een kredietovereenkomst voor een bedrag van € 400 miljoen met een looptijd van 5 jaar aangegaan. De financieringsfaciliteit van gemeente Amsterdam is op datzelfde moment beëindigd. In april 2020 is een aanvullend krediet van € 150 miljoen afgesloten bij BNG Bank en de Nederlandse Waterschapbank met een looptijd van 30 jaar, die in 30 jaar wordt afgelost met ingang van december 2021.

Tabel 20 Liquide middelen

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Liquide middelen

45,0

41,1

3,9

Vermogen

Het resultaat na belastingen is toegevoegd aan het groepsvermogen van GVB. Het groepsvermogen op 31 december 2020 bedraagt € 94,1 miljoen. Het vreemd vermogen is in 2020 met € 97,2 miljoen gestegen tot € 414,3 miljoen. Dit komt vooral door gebruik te maken van de externe financieringsfaciliteiten. Op 31 december 2020 voor een bedrag van € 190 miljoen met een aflossingsverplichting in 2021 van € 5 miljoen..

Tabel 21 Vermogen

Bedragen in miljoenen euro's

2020

2019

verschil

Groepsvermogen

94,1

96,5

-2,4

Vreemd vermogen

413,2

317,1

96,1

Langlopende schulden

185,0

75,0

110,0

waarvan financieringskosten

-0,5

-0,4

-0,1

Kortlopende schulden

191,4

200,5

-9,1

Voorzieningen

37,3

42,0

-4,7

Kostendekkingsgraad

De kostendekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen de reizigersopbrengsten en het totaal van de exploitatiesubsidie vervoersconcessie Amsterdam plus de reizigersopbrengsten. De kostendekkingsgraad is de laatste jaren sterk gestegen, van 51,7% in 2008 naar 103,5% in 2020. Dit is exclusief de investeringsbijdrage van Vervoerregio Amsterdam voor rijdend materieel. GVB zet de komende jaren in op herstel van de groei van de reizigersopbrengsten en op kostenreductie.

Figuur 1 Ontwikkeling kostendekkingsgraad exclusief investeringsbijdrage

De kostendekkingsgraad tot en met 2015 is inclusief vergoeding voor kapitaallasten, die GVB ontving van Vervoerregio Amsterdam. In 2016 is een eenmalige investeringsbijdrage ontvangen van Vervoerregio Amsterdam. Daarmee is de vergoeding kapitaallasten komen te vervallen. Dit heeft een positief effect op de kostendekkingsgraad.

Figuur 2 Ontwikkeling kostendekkingsgraad exclusief vervallen kapitaallasten

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de kostendekkingsgraad weergegeven waarin de verrekening van de amortisatie van de in 2016 ontvangen eenmalige investeringsbijdrage van Vervoerregio Amsterdam is geëlimineerd. Deze amortisatie wordt verrekend met de exploitatiesubsidie OV.

Zoek

PDF

Home/ GVB in 2020 /Financieel resultaat