Ontwikkelingen in onze omgeving

GVB opereert in en om de grootste stad van Nederland, een dynamische omgeving. We hebben continu te maken met veranderingen, trends en ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Onze strategie passen we hier zo veel mogelijk op aan.

Meer mensen in Amsterdam

Na een economische crisis die enkele jaren heeft geduurd, zit de economie weer in de lift. Mensen geven meer geld uit aan producten en diensten en zijn vaker onderweg. Ook zijn er weer meer mensen aan het werk, wat leidt tot meer mobiliteit.

in één jaar tijd 10.000 meer inwoners in Amsterdam

Amsterdam groeit en wordt steeds drukker. Op 1 januari 2017 woonden er 844.952 mensen in Amsterdam, ruim 10.000 meer dan een jaar eerder (bron: OIS Amsterdam, kerncijfers 2017). Tussen 2017 en 2025 verwacht Amsterdam een bevolkingsgroei van 7,6%. Het aantal senioren (65+) in Amsterdam groeit van alle bewonersgroepen het meest - veel meer dan bijvoorbeeld de groep studenten. Daarnaast stijgt ook het aantal buitenlandse bezoekers in onze stad nog steeds. Amsterdam heeft bovendien grote plannen voor nieuwbouw, zoals Havenstad, Zeeburgereiland en IJburg 2.

Al deze ontwikkelingen vragen ook om aanpassingen van de OV-infrastructuur en het bijbehorende materieel. GVB doet samen met de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam voorstellen om de bereikbaarheid van en in de stad op peil te houden.

Mobiliteit van de toekomst

met meer geld kan OV flexibeler worden

We hebben samen met de OV-bedrijven NS, Q-buzz, RET en HTM in 2016 een visie gepresenteerd op de contouren van de mobiliteit van de toekomst. Voor de bereikbaarheid van de Randstad is een jaarlijkse investering van minstens één miljard euro in het OV nodig, dat is meer dan het bedrag in het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Met meer geld kan het OV flexibel worden ingericht met deur-tot-deuroplossingen, zoals trein- en lightrailverbindingen voor de langere afstanden en diverse vormen van deelvervoer zoals de OV-fiets, beltaxi's en deelauto’s voor de kortere afstanden. De roep van OV-bedrijven en politici om lightrail in de Randstad, deels met private investeringen, klinkt steeds luider.

Diverse innovatieve mobiele concepten verschijnen op het toneel, zoals de zelfrijdende auto’s en busjes. Nieuwe vervoeraanbieders betreden de mobiliteitsmarkt: spelers die zich richten op delen van de waardeketen, bijvoorbeeld mobiliteitskaartaanbieders, vervoer op maat, reisplanners en taxiconcepten in de pooling-variant.

Ook Mobility as a Service is in opkomst: het concept van één loket voor informatie, reservering en betaling van een reis met verschillende vormen van vervoer (OV, huurauto, taxi, fiets) plus aanpalende diensten. In kleine kernen en bij kwetsbare groepen wordt vraaggestuurd vervoer belangrijker.

Verduurzaming stedelijke omgeving

strengere eisen aan energieverbruik en emissie-uitstoot

Consumenten, werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden hechten steeds meer waarde aan ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid is gemeengoed geworden. Overheden hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatverdrag van Parijs om te werken aan een reductie van de CO2-uitstoot van 95% in 2050. Het kabinet-Rutte III heeft deze doelstellingen voor Nederland overgenomen, wat betekent dat de CO2-uitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd.

Ook de gemeente heeft doelstellingen die zijn opgenomen in het duurzaamheidsconvenant met GVB in 2016. In de concessies gelden strengere eisen voor duurzame energie, afname van emissies, ISO-standaarden en rapportage daarover. In binnensteden worden strengere milieuzones ingesteld voor oudere dieselvoertuigen. Daarnaast is het landelijke Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer uit 2016 mede ondertekend door Vervoerregio Amsterdam – een belangrijke richtingwijzer. Ons doel is om vanaf 2025 onze bussen emissievrij in Amsterdam te laten rijden. De eerste tender hiervoor is uitgeschreven. Daarnaast dringen we de uitstoot terug door hybride veerboten te laten varen.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

GVB draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt

Gelijke kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is een thema dat meer en meer aandacht krijgt. De stad Amsterdam heeft verschillende doelstellingen op het gebied van bewonersparticipatie en werkgelegenheid en werkt samen met partners aan de verwezenlijking hiervan. Ook vraagt de gemeente aandacht voor 'social return' bij aanbestedingen. Vanuit de landelijke overheid is er daarnaast de doelstelling om 2% van de arbeidsplaatsen bij bedrijven en overheden in de stad te vullen met mensen die vallen onder de Participatiewet. GVB conformeert zich hier nadrukkelijk aan en stelt zich als partner op door bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast houden we er rekening mee dat door vergrijzing tekorten zullen ontstaan voor sommige (technische) beroepen. We werken intensief samen met scholen (onder meer in leer-werktrajecten) en spannen ons met een nieuwe arbeidsmarktcampagne in voor het aantrekken van nieuwe collega's.

Digitalisering van de samenleving

planning en betaling steeds meer digitaal en realtime

Technologische ontwikkelingen maken meer en snellere vormen van communicatie mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers hun persoonlijke behoeften aan allerlei diensten en producten optimaal invullen en realtime plannen en betalen. Voor dienstverleners zoals GVB verloopt het contact met reizigers steeds meer via digitale platformen.

Het verzamelen, opslaan, analyseren en gebruiken van data wordt steeds belangrijker. Dit kan leiden tot snellere en betere dienstverlening maar stelt tegelijkertijd hogere eisen aan cybersecurity en bescherming van de privacy. Daar werken we aan.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Ontwikkelingen in onze omgeving