Minder afhankelijk van subsidie

Een belangrijk onderdeel van de concessievoorwaarden zijn de afspraken over de afname van de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Volgens de concessieafspraken neemt de exploitatiesubsidie af van € 102 miljoen in 2012 naar € 11 miljoen in 2024 (oorspronkelijke afspraak: afbouwen naar € 36 miljoen). De hoogte van de exploitatiesubsidie is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de reizigersopbrengsten.

Solide financiële bedrijfsvoering

Een solide financiële bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de continuïteit van GVB. Tegelijkertijd houden we oog voor het gemeenschappelijk belang met Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam om de financiële middelen optimaal te benutten. De jaarlijkse subsidie voor de exploitatie kon ook dit jaar verder worden verlaagd. De financiële middelen die hiermee vrijkomen kunnen weer worden geïnvesteerd in het OV van de toekomst. De financiële positie van GVB is solide. We sluiten het jaar af met een positief resultaat na belastingen van € 3,7 miljoen.

Resultaat

bedrijfsresultaat over 2017 komt uit op € 6,7 miljoen

Het bedrijfsresultaat over 2017 bedraagt € 6,7 miljoen (2016: € -11,5 miljoen). In 2016 werd het resultaat nadelig beïnvloed door de voorziening van € 18,7 miljoen die moest worden getroffen voor 'instandhouding materieel'. Sinds 2016 is GVB belastingplichtig. Vorig jaar ontstond hiermee, vanwege het negatieve bedrijfsresultaat, een voorwaartse verliesverrekening van € 4,3 miljoen. In 2016 was het resultaat na belasting € - 7,2 miljoen. In 2017 komt het resultaat na belasting uit op € 3,7 miljoen.

Tabel 25 Winst-en-verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Bedrijfsopbrengsten

447,4

439,3

8,1

Bedrijfslasten

440,7

450,8

-10,1

Bedrijfsresultaat

6,7

-11,5

18,2

Financiële baten en lasten

0,0

0,0

0,0

Resultaat voor belastingen

6,7

-11,5

18,2

Vennootschapsbelasting

3,0

-4,3

7,3

Resultaat na belastingen

3,7

-7,2

10,9

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten zijn in het verslagjaar met € 8,1 miljoen gestegen in vergelijking met 2016. In het verslagjaar bedroegen deze € 447,4 miljoen, ten opzichte van € 439,3 miljoen in 2016.

Tabel 26

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Netto-omzet

436,8

429,0

7,8

Mutatie in onderhanden projecten

4,5

2,4

2,1

Overige bedrijfsopbrensten

6,1

7,9

-1,8

Bedrijfsopbrengsten

447,4

439,3

8,1

Netto-omzet

De netto-omzet over 2017 bedraagt € 436,8 miljoen. De toename met € 7,8 miljoen is voornamelijk bereikt door stijging van de reizigersopbrengsten.

Tabel 27

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Reizigersopbrengsten

286,0

275,2

10,8

Contractopbrengsten

124,2

132,6

-8,4

Vervoerconcessie Amsterdam*

30,5

40,0

-9,5

Sociale Veiligheid**

18,6

18,2

0,4

Verencontract

13,7

13,3

0,4

BORI-contract***

61,4

60,2

1,2

Opbrengsten uit werk voor derden

31,1

23,6

7,5

Totaal

441,3

431,4

9,9

Waarvan mutatie in onderhanden projecten

-4,5

-2,4

-2,1

Netto-omzet

436,8

429,0

7,8

* Inclusief vergoeding tijdelijke verkeersmaatregelen en verrekening, bonus/malus en contractuele boetes.
** Onderdeel van concessieafspraken.
*** Inclusief meerjarenvervangingsplan railinfrastructuur tram en metro .

Reizigersopbrengsten

3,5% meer reizigersritten

De gemiddelde ritprijs van Bus, Tram en Metro steeg in 2017 met 0,4% ten opzichte van 2016 tot € 1,19. De gemiddelde prijsstijging, inclusief studentenkaart, bedroeg eveneens 0,4%. Op basis van de 241,2 miljoen gemaakte reizigersritten, 3,5% meer dan in 2016, realiseerde GVB een reizigersopbrengst van € 286,0 miljoen. In 2016 bedroeg de reizigersopbrengst voor Bus, Tram en Metro € 275,2 miljoen.

Contractopbrengst vervoerconcessie Amsterdam

Een belangrijk onderdeel van de concessievoorwaarden zijn de afspraken over de groei van het aantal reizigers en de afname van de jaarlijkse subsidie. Volgens de concessieafspraken neemt de exploitatiesubsidie af van € 102 miljoen in 2012 naar €11 miljoen in 2024 (oorspronkelijke afspraak: afbouwen naar € 36 miljoen). In 2017 daalde de reguliere exploitatiesubsidie met € 10,4 miljoen ten opzichte van 2016.

In de concessie zijn afspraken gemaakt over de relatie tussen de groei van de reizigersopbrengst en de exploitatiesubsidie. Deze zogenoemde risk/benefit-systematiek houdt in dat als de reizigersopbrengst hoger of lager is dan de norm, deze wordt verrekend met de subsidie. Deze verrekening vindt plaats over een periode van drie jaar (2016, 2017, 2018). GVB beoordeelt de verrekening per jaar. Op basis van de sterke toename van de reizigersopbrengst in 2017 reserveert GVB € 4,7 miljoen als 'te verrekenen subsidie'. De definitieve verrekening vindt plaats nadat de cijfers van 2018 definitief zijn vastgesteld.

Bedrijfslasten

In 2017 bedroegen de bedrijfslasten € 440,7 miljoen tegenover € 450,8 miljoen in 2016.

Tabel 28

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Lonen en salarissen

208,2

197,6

10,6

Sociale lasten

51,6

51,4

0,2

Uitbesteed werk / andere externe kosten

50,9

56,8

-5,9

Grond- en hulpstoffen

22,1

21,2

0,9

Afschrijving op materiële vaste activa

12,9

12,9

0,0

Overige bedrijfskosten

95,0

110,9

-15,9

Bedrijfslasten

440,7

450,8

-10,1

aantal fte (ultimo jaar)van 3.633 naar 3.679, minder inhuur

De post lonen en salarissen is in 2017 met 5,4% toegenomen, enerzijds door een stijging van 2,6% door de toename van het aantal fte naar 3.679 fte en anderzijds door een stijging van 2,8% van de gemiddelde loonkosten. De afname van de overige bedrijfskosten wordt verklaard door de in 2016 getroffen voorziening voor instandhouding materieel.

Dividend

Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om over 2017, conform dividendbeleid, een dividend uit te keren van € 2,7 miljoen.

Liquiditeit

De totale stand aan liquide middelen bedraagt ultimo verslagjaar € 50,6 miljoen. Binnen de financieringsfaciliteit van de gemeente Amsterdam bedraagt het direct opvraagbare gedeelte per 31 december 2017 € 91,4 miljoen.

Tabel 29

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Liquide middelen

50,6

65,9

-15,3

Vermogen

Het resultaat na belastingen is toegevoegd aan het eigen vermogen van GVB. Na verwerking van het uitgekeerde dividend in 2017 bedraagt het eigen vermogen ultimo verslagjaar € 96,4 miljoen. Het vreemd vermogen is in het verslagjaar gedaald tot € 160,9 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van het niet vooruitontvangen van de bijdrage voor de OV-studentenkaart (wat in 2016 wel het geval was). Er is geen sprake van externe financiering.

Tabel 30

Bedragen in miljoenen euro's

2017

2016

verschil

Eigen vermogen

96,4

96,0

0,4

Vreemd vermogen

160,9

180,2

-19,3

Waarvan kortlopende schulden

115,1

133,0

-17,9

Waarvan voorzieningen

45,7

47,2

-1,5

Kostendekkingsgraad

kostendekkingsgraad gestegen naar 88%

De kostendekkingsgraad drukt uit in hoeverre de kosten voor de exploitatie van het openbaar vervoer worden gedekt door de reizigersopbrengsten. De kostendekkingsgraad is de laatste jaren sterk gestegen, van ongeveer 50% in 2008 naar 88% in 2017. Deze stijging ontstaat door hogere reizigersopbrengsten en kostenreducties. Hierdoor kon de exploitatiesubsidie worden verlaagd.

GVB zet de komende jaren in op verdere groei van de reizigersopbrengsten en op kostenreductie om onafhankelijker te worden van de subsidie, een van de strategische doelstellingen.

Figuur 1 Ontwikkeling kostendekkingsgraad

Marktconformiteit

In 2017 heeft GVB een onderzoek laten uitvoeren naar de exploitatiekosten voor het openbaar vervoer en de overheadkosten. De resultaten hiervan worden omgezet in concrete maatregelen. GVB wil zo aantoonbaar maken dat sprake is van een marktconform kostenniveau.

Zoek

PDF

Home/Resultaten/Minder afhankelijk van subsidie