Financieel resultaat

GVB is in gesprek met Vervoerregio Amsterdam over de mogelijkheden om de huidige concessie, die loopt tot en met 2024, vervroegd te beëindigen en met ingang van 2022 al een nieuwe concessieperiode te beginnen. Vervoerregio Amsterdam heeft in 2019 een principebesluit genomen over het verstrekken van een nieuwe concessie via een onderhandse gunning. Bij het vergeven van de nieuwe concessie is het cruciaal dat het kostenniveau van GVB marktconform is. In 2019 hebben we onze kostendekkingsgraad verder kunnen verhogen. Dit betekent dat GVB binnen afzienbare tijd geen netto exploitatiesubsidie meer nodig heeft.

Een solide financiële bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de continuïteit van GVB. We houden oog voor het gemeenschappelijk belang met Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam om de financiële middelen optimaal te benutten. De netto exploitatiesubsidie is in 2019 verder verlaagd. De financiële middelen die hiermee vrijkomen voor Vervoerregio Amsterdam kunnen worden geïnvesteerd in het OV van de toekomst. De financiële positie van GVB is solide.

Resultaat 2019

Bedrijfsresultaat € 2,5 miljoen

Het resultaat voor belastingen over 2019 bedraagt € 2,5 miljoen positief (2018: € 2,3 miljoen positief). In 2019 is het resultaat beïnvloed door gestegen reizigersopbrengsten en een afname van de netto exploitatiesubsidie. In 2019 bedraagt het resultaat na belastingen € 2,0 miljoen positief (2018: € 1,9 miljoen positief).

Tabel 14 Resultaat

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Bedrijfsopbrengsten

481,9

482,4

-0,5

Bedrijfslasten

479,4

479,9

-0,5

Bedrijfsresultaat

2,5

2,5

0,0

Financiële baten en lasten

0,0

-0,2

0,2

Resultaat voor belastingen

2,5

2,3

0,2

Vennootschapsbelasting

-0,5

-0,4

-0,1

Resultaat na belastingen

2,0

1,9

0,1

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten daalden in 2019 met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2018. In 2019 bedroegen deze € 481,9 miljoen ten opzichte van € 482,4 miljoen in 2018.

Tabel 15 Bedrijfsopbrengsten

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Netto-omzet

462,5

470,5

-8,0

Mutatie in onderhanden projecten

9,9

2,1

7,8

Overige bedrijfsopbrengsten

9,5

9,8

-0,3

Bedrijfsopbrengsten

481,9

482,4

-0,5

Netto-omzet

Netto-omzet met € 8,0 miljoen afgenomen

De netto-omzet over 2019 is in vergelijking met 2018 met € 8,0 miljoen afgenomen tot € 462,5 miljoen. De reizigersopbrengsten zijn gestegen met € 31,1 miljoen. De contractopbrengsten zijn gedaald met € 14,9 miljoen en de opbrengsten uit werken voor derden zijn gedaald met € 16,4 miljoen. De mutatie onder handen projecten is gedaald met € 7,8 miljoen.

Tabel 16 Netto-omzet

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Reizigersopbrengsten

331,8

300,7

31,1

Contractopbrengsten

111,9

126,8

-14,9

Vervoerconcessie Amsterdam*

1,8

23,5

-21,7

Sociale Veiligheid**

19,5

19,1

0,4

Verencontract

16,0

15,0

1,0

BORI-contract***

74,6

69,2

5,4

Opbrengsten uit werk voor derden

28,7

45,1

-16,4

Totaal

472,4

472,6

-0,2

Waarvan mutatie in onder handen projecten

-9,9

-2,1

-7,8

Netto-omzet

462,5

470,5

-8,0

* Inclusief verrekening bonus/malus en contractuele boetes.
** Onderdeel van concessie-afspraken.
*** Inclusief meerjarenvervangingsplan railinfrastructuur tram.

Reizigersopbrengsten

De gemiddelde ritprijs van Bus, Tram en Metro steeg in 2019 met 1,8% ten opzichte van 2018 tot € 1,21. Op basis van de 273,3 miljoen gemaakte reizigersritten (8,4% meer dan in 2018) realiseerde GVB reizigersopbrengsten van € 331,8 miljoen (2018: € 300,7 miljoen).

Netto contractopbrengsten vervoerconsessie Amsterdam

€ 24,5 miljoen minder netto concessie-opbrengsten in 2019

Een belangrijk onderdeel van de concessievoorwaarden zijn de afspraken over de groei van het aantal reizigers en de afname van de netto exploitatiesubsidie. Conform concessie-afspraken neemt de netto exploitatiesubsidie af van € 102 miljoen in 2012 naar nihil in 2024. In 2019 daalden de netto concessie-opbrengsten met € 24,5 miljoen ten opzichte van 2018.

Bedrijfslasten

In 2019 bedroegen de bedrijfslasten € 479,4 miljoen (2018: € 479,9 miljoen).

Tabel 17 Bedrijfslasten

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Lonen en salarissen

214,7

213,1

1,6

Sociale lasten en pensioenbijdragen

55,2

53,9

1,3

Uitbesteed werk en andere externe kosten

169,0

173,2

-4,2

Grond- en hulpstoffen

23,4

25,2

-1,8

Afschrijving op materiële vaste activa

18,1

14,6

3,5

Overige bedrijfskosten

-1,0

0,0

-1,0

Bedrijfslasten

479,4

479,9

-0,5

Dividend

Aan de algemene vergadering van 20 mei 2020 wordt voorgesteld om over 2019, geen dividend aan de aandeelhouder uit te keren.

Liquiditeit

Het saldo liquide middelen bedraagt ultimo 2019 € 41,1 miljoen (2018: € 25,5 miljoen). Met BNG Bank NV en met De Nederlandse Waterschapbank NV is GVB in oktober 2019 een kredietovereenkomst voor een bedrag van € 400,0 miljoen met een looptijd van 5 jaar aangegaan. De financieringsfaciliteit van gemeente Amsterdam is op dat zelfde moment beëindigd.

Tabel 18 Liquide middelen

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Liquide middelen

41,1

25,5

15,6

Vermogen

Het resultaat na belastingen is toegevoegd aan het eigen vermogen van GVB. Het eigen vermogen ultimo 2019 bedraagt € 96,5 miljoen. Het vreemd vermogen is in 2019 met € 112,3 miljoen gestegen tot € 317,1 miljoen. Dit komt vooral door een eerste trekking op de externe financiering van € 75,0 miljoen en een bevoorschotting door Vervoerregio Amsterdam van € 32,0 miljoen voor nieuwe trams en metro's.

Tabel 19 Vermogen

Bedragen in miljoenen euro's

2019

2018

verschil

Eigen vermogen

96,5

95,6

0,9

Vreemd vermogen

317,1

204,8

112,3

Langlopende schulden

75,0

0,0

75,0

waarvan financieringskosten

-0,4

0,0

-0,4

Kortlopende schulden

200,5

158,9

41,6

Voorzieningen

42,0

45,3

-3,3

Kostendekkingsgraad

Kostendekkingsgraad verbeterd naar 99,4%

De kostendekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen de reizigersopbrengsten en het totaal van de exploitatiesubsidie vervoersconcessie Amsterdam plus de reizigersopbrengsten. De kostendekkingsgraad is de laatste jaren sterk gestegen, van 51,7% in 2008 naar 99,4% in 2019. Dit is exclusief de investeringsbijdrage van Vervoerregio Amsterdam voor trams, bussen en metro's. GVB zet de komende jaren in op verdere groei van de reizigersopbrengsten en op kostenreductie.

Figuur 1 Ontwikkeling kostendekkingsgraad exclusief investeringsbijdrage

De kostendekkingsgraad tot en met 2015 is inclusief vergoeding voor kapitaallasten die GVB ontving van Vervoerregio Amsterdam. In 2016 is een eenmalige investeringsbijdrage ontvangen van Vervoerregio Amsterdam. Daarmee is de vergoeding kapitaallasten komen te vervallen. Dit heeft een positief effect op de kostendekkingsgraad.

Figuur 2 Ontwikkeling kostendekkingsgraad exclusief vervallen kapitaallasten

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van de kostendekkingsgraad weergegeven exclusief de vervallen kapitaallasten.

Zoek

PDF

Home/Resultaten in 2019/Financieel resultaat