Vennootschappelijke balans op 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)

Tabel 66

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2021

31 december 2020

Activa

Vaste activa

22

Financiële vaste activa

105.494

107.622

Totaal vaste activa

105.494

107.622

Vlottende activa

23

Vorderingen

60.338

54.901

24

Liquide middelen

10.424

12.378

Totaal vlottende activa

70.762

67.279

Totaal activa

176.256

174.901

Passiva

25

Gestort aandelenkapitaal

20.001

20.000

25

Agio

58.830

58.830

25

Overige reserves

15.385

17.806

25

Onverdeeld resultaat

5.232

-2.421

25

Eigen vermogen

99.448

94.215

26

Langlopende schulden

55.000

55.000

27

Kortlopende schulden

21.808

25.686

Totaal passiva

176.256

174.901

De toelichtingen op pagina 165 tot en met 169 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2021/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke balans