Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

Tabel 32

Bedragen in duizenden euro's

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

12

Netto-omzet

312.284

331.793

5

Mutatie in onderhanden projecten

-5.698

-8.749

13

Overige bedrijfsopbrengsten

171.803

139.106

Som der bedrijfsopbrengsten

478.389

462.150

Bedrijfslasten

14

Kosten voor grond- en hulpstoffen

21.152

22.274

15

Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten

158.181

155.299

16

Lonen en salarissen

207.197

208.042

17

Sociale lasten en pensioenlasten

56.629

57.724

18

Afschrijvingen op materiële vaste activa

25.858

20.225

19

Overige bedrijfskosten

-

-27

Som der bedrijfslasten

469.017

463.537

Bedrijfsresultaat

9.372

-1.387

20

Financiële baten en lasten

-2.906

-2.079

Resultaat voor belastingen

6.466

-3.466

21

Vennootschapsbelasting

1.260

-1.050

Resultaat na belastingen

5.206

-2.416

De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2021

Tabel 33

Bedragen in duizenden euro's

2021

2020

Resultaat na belastingen

5.206

-2.416

2

Herwaardering materiële vaste activa

-

-

3

Herwaardering financiële vaste activa

-

-

8

Gerealiseerde herwaardering ten gunste van het eigen vermogen

-

-

Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

5.206

-2.416

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2021/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening