Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Tabel 34

Bedragen in duizenden euro's

2021

2020

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

9.372

-1.387

Aanpassingen voor:

18

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

25.060

20.261

17

Boekresultaten afstoten vaste activa

3.639

16

9

Mutatie voorzieningen

-3.997

-4.665

Mutaties werkkapitaal:

4

Voorraden

2.832

-2.898

5

Onderhanden projecten

5.698

8.749

6

Kortlopende vorderingen

16.769

-20.798

11

Kortlopende schulden

-38.883

-23.548

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

20.490

-24.270

20

Ontvangen rente

-201

-150

20

Betaalde rente

-2.345

-1.553

21

Vennootschapsbelasting

-1.781

-1.687

-4.327

-3.390

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

16.163

-27.660

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in immateriële vaste activa

-2.702

-1.860

2

Investeringen in materiële vaste activa

-81.877

-101.174

2

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

30.315

19.569

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-54.264

-83.465

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8

Betaald dividend

-

-

8

Uitgifte aandelen

1

-

9

Aangetrokken langlopende schulden vast

-

150.000

9

Aangetrokken langlopende schulden RCF

38.000

-

9

Aflossing langlopende schulden

-5.000

-35.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

33.001

115.000

Netto kasstroom

-5.100

3.875

Verloop geldmiddelen

7

Stand op 1 januari

45.005

41.130

7

Stand op 31 december

39.905

45.005

Mutatie boekjaar

-5.100

3.875

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2021/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht