Geconsolideerde jaarrekening 2021

Geconsolideerde balans op 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)

Tabel 31

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2021

31 december 2020

Activa

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

4.491

1.860

2

Materiële vaste activa

375.013

343.008

3

Financiële vaste activa

151

1.402

Totaal vaste activa

379.655

346.270

Vlottende activa

4

Voorraden

29.015

31.847

5

Onderhanden projecten

4.751

10.449

6

Vorderingen

63.554

73.712

7

Liquide middelen

39.905

45.005

Totaal vlottende activa

137.225

161.013

Totaal activa

516.880

507.283

Passiva

8

Gestort aandelenkapitaal

20.001

20.000

8

Agio

58.830

58.830

8

Overige reserves

15.298

17.714

8

Onverdeeld resultaat

5.206

-2.416

8

Groepsvermogen

99.335

94.128

9

Voorzieningen

33.284

37.281

10

Langlopende schulden

217.655

184.533

11

Kortlopende schulden

166.606

191.341

Totaal passiva

516.880

507.283

De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2021/Geconsolideerde jaarrekening