Vennootschappelijke jaarrekening 2020

Vennootschappelijke balans op 31 december 2020 (voor resultaatbestemming)

Tabel 68

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2020

31 december 2019

Activa

Vaste activa

22

Financiële vaste activa

107.622

111.632

Totaal vaste activa

107.622

111.632

Vlottende activa

23

Vorderingen

54.901

62.354

24

Liquide middelen

12.378

20.158

Totaal vlottende activa

67.279

82.512

Totaal activa

174.901

194.144

Passiva

25

Gestort aandelenkapitaal

20.000

20.000

25

Agio

58.830

58.830

25

Overige reserves

17.806

15.822

25

Onverdeeld resultaat

-2.421

1.984

25

Eigen vermogen

94.215

96.636

26

Langlopende schulden

55.000

47.754

27

Kortlopende schulden

25.686

49.754

Totaal passiva

174.901

194.144

De toelichtingen op pagina 151 tot en met 155 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2020/Vennootschappelijke jaarrekening