Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020

Tabel 34

Bedragen in duizenden euro's

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

12

Netto-omzet

331.793

462.515

5

Mutatie in onderhanden projecten

-8.749

9.874

13

Overige bedrijfsopbrengsten

139.106

9.516

Som der bedrijfsopbrengsten

462.150

481.905

Bedrijfslasten

14

Kosten voor grond- en hulpstoffen

22.274

23.367

15

Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten

155.299

169.015

16

Lonen en salarissen

208.042

214.709

17

Sociale lasten en pensioenlasten

57.724

55.235

18

Afschrijvingen op materiële vaste activa

20.225

18.041

19

Overige bedrijfskosten

-27

-992

Som der bedrijfslasten

463.537

479.375

Bedrijfsresultaat

-1.387

2.530

20

Financiële baten en lasten

-2.079

-56

Resultaat voor belastingen

-3.466

2.474

21

Vennootschapsbelasting

-1.050

522

Resultaat na belastingen

-2.416

1.952

De toelichtingen op pagina 114 tot en met 147 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2020

Tabel 35

Bedragen in duizenden euro's

2020

2019

Resultaat na belastingen

-2.416

1.952

2

Herwaardering materiële vaste activa

-

-

3

Herwaardering financiële vaste activa

-

-

8

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

-

-

Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

-2.416

1.952

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2020/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening