Geconsolideerde balans op 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)

Tabel 33

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2020

31 december 2019

Activa

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

1.860

-

2

Materiële vaste activa

343.008

279.734

3

Financiële vaste activa

1.402

346

Totaal vaste activa

346.270

280.080

Vlottende activa

4

Voorraden

31.847

28.949

5

Onderhanden projecten

10.449

19.198

6

Vorderingen

73.712

44.265

7

Liquide middelen

45.005

41.130

Totaal vlottende activa

161.013

133.542

Totaal activa

507.283

413.622

Passiva

8

Groepsvermogen

94.128

96.544

9

Voorzieningen

37.281

41.946

10

Langlopende schulden

184.533

74.638

11

Kortlopende schulden

191.341

200.494

Totaal passiva

507.283

413.622

De toelichtingen op pagina 114 tot en met 147 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2020/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde balans