Vennootschappelijke balans op 31 december 2019 (voor resultaatbestemming)

Tabel 63

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2019

31 december 2018

Activa

Vaste activa

21

Financiële vaste activa

111.632

129.942

Totaal vaste activa

111.632

129.942

Vlottende activa

22

Vorderingen

62.354

62.467

23

Liquide middelen

20.158

19.683

Totaal vlottende activa

82.512

82.150

Totaal activa

194.144

212.092

Passiva

24

Eigen vermogen

96.636

95.649

25

Langlopende schulden

47.754

47.754

26

Kortlopende schulden

49.754

68.689

Totaal passiva

194.144

212.092

Deze pagina maakt integraal deel uit van de jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2019/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke balans