Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019

Tabel 34

Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

11

Netto-omzet

462.515

470.520

Mutatie in onderhanden projecten

9.874

2.099

12

Overige bedrijfsopbrengsten

9.516

9.737

Som der bedrijfsopbrengsten

481.905

482.356

Bedrijfslasten

13

Kosten voor grond- en hulpstoffen

23.367

25.142

14

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

169.015

173.150

15

Lonen en salarissen

214.709

213.102

16

Sociale lasten en pensioenlasten

55.235

53.844

17

Afschrijvingen op materiële vaste activa

18.041

14.607

18

Overige bedrijfskosten

-992

-

Som der bedrijfslasten

479.375

479.845

Bedrijfsresultaat

2.530

2.511

19

Financiële baten en lasten

-56

-175

Resultaat voor belastingen

2.474

2.336

20

Vennootschapsbelasting

522

402

Resultaat na belastingen

1.952

1.934

Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2019

Tabel 35

Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

Resultaat na belastingen

1.952

1.934

Herwaardering materiële vaste activa

-

-

Herwaardering financiële vaste activa

-

-

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

-

-

Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

1.952

1.934

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2019/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening