Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Tabel 36

Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

2.530

2.511

Aanpassingen voor:

17

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

17.484

14.622

17

Boekresultaten afstoten vaste activa

557

-15

8

Mutatie voorzieningen

-3.362

-437

Mutaties werkkapitaal:

3

Voorraden

-729

-476

4

Onderhanden projecten

-9.874

-2.099

5

Kortlopende vorderingen

14.019

-1.523

10

Kortlopende schulden

38.825

36.905

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

59.450

49.488

19

Ontvangen rente

-

1

19

Betaalde rente

-56

-176

20

Vennootschapsbelasting

-2.977

-

-3.033

-175

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

56.417

49.313

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in materiële vaste activa

-68.236

-113.964

1

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

-46.583

42.274

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-114.819

-71.690

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7

Betaald dividend

-997

-2.742

9

Aangetrokken langlopende schulden

75.000

-

9

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

74.003

-2.742

Netto kasstroom

15.601

-25.119

Verloop geldmiddelen

6

Stand op 1 januari

25.529

50.648

6

Stand op 31 december

41.130

25.529

Mutatie boekjaar

15.601

-25.119

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2019/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht