Vennootschappelijke balans op 31 december 2018 (voor resultaatbestemming)

Tabel 68

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

Activa

Vaste activa

20

Financiële vaste activa

131.242

124.368

Totaal vaste activa

131.242

124.368

Vlottende activa

21

Vorderingen

62.467

10.757

22

Liquide middelen

19.683

29.665

Totaal vlottende activa

82.150

40.422

Totaal activa

213.392

164.790

Passiva

23

Eigen vermogen

95.589

96.397

24

Voorzieningen

1.360

1.214

25

Langlopende schulden

47.754

42.754

26

Kortlopende schulden

68.689

24.425

Totaal passiva

213.392

164.790

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2018/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke balans