Geconsolideerde balans op 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)

Tabel 43

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2018

31 december 2017

Activa

Vaste activa

1

Materiële vaste activa

185.503

121.705

2

Financiële vaste activa

2.110

2.531

Totaal vaste activa

187.613

124.236

Vlottende activa

3

Voorraden

28.220

27.744

4

Onderhanden projecten

9.324

7.225

5

Vorderingen

49.058

46.744

6

Liquide middelen

25.529

50.648

Totaal vlottende activa

112.131

132.361

Totaal activa

299.744

256.597

Passiva

7

Groepsvermogen

95.589

96.397

8

Voorzieningen

45.308

45.745

9

Kortlopende schulden

158.847

114.455

Totaal passiva

299.744

256.597

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2018/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde balans