Vennootschappelijke balans op 31 december 2017 (voor resultaatbestemming)

Tabel 73

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2017

31 december 2016

Activa

Vaste activa

20

Financiële vaste activa

124.368

220.388

Totaal vaste activa

124.368

220.388

Vlottende activa

21

Vorderingen

10.757

28.866

22

Liquide middelen

29.665

30.385

Totaal vlottende activa

40.422

59.251

Totaal activa

164.790

279.639

Passiva

23

Eigen vermogen

96.397

95.989

24

Voorzieningen

1.214

1.066

25

Langlopende schulden

42.754

131.178

26

Kortlopende schulden

24.425

51.406

Totaal passiva

164.790

279.639

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2017/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke balans