Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017

Tabel 48

Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten

10

Netto-omzet

436.828

429.007

Mutatie in onderhanden projecten

4.474

2.368

11

Overige bedrijfsopbrengsten

6.090

7.953

Som der bedrijfsopbrengsten

447.392

439.328

Bedrijfslasten

12

Kosten voor grond- en hulpstoffen

22.104

21.236

13

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51.030

56.814

14

Lonen en salarissen

208.166

197.587

15

Sociale lasten

51.641

51.380

16

Afschrijvingen op materiële vaste activa

12.879

12.886

17

Overige bedrijfskosten

94.883

110.884

Som der bedrijfslasten

440.703

450.787

Bedrijfsresultaat

6.689

-11.459

18

Financiële baten en lasten

7

-9

Resultaat voor belastingen

6.696

-11.468

19

Vennootschapsbelasting

3.026

-4.262

Resultaat na belastingen

3.670

-7.206

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2017/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde winst-en-verliesrekening