Geconsolideerde balans op 31 december 2017
(voor resultaat bestemming)

Tabel 47

Bedragen in duizenden euro's

31 december 2017

31 december 2016

Activa

Vaste activa

1

Materiële vaste activa

121.705

113.327

2

Financiële vaste activa

2.531

5.528

Totaal vaste activa

124.236

118.855

Vlottende activa

3

Voorraden

27.744

27.358

4

Onderhanden projecten

7.225

2.751

5

Vorderingen

46.744

61.293

6

Liquide middelen

50.648

65.931

Totaal vlottende activa

132.361

157.333

Totaal activa

256.597

276.188

Passiva

7

Groepsvermogen

96.397

95.989

8

Voorzieningen

45.745

47.158

9

Kortlopende schulden

114.455

133.041

Totaal passiva

256.597

276.188

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2017/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerde balans