Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

Tabel 49

Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

I

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

6.689

-11.459

19

Vennootschapsbelasting

-

-

Aanpassingen voor:

16

Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen

13.179

12.826

8

Mutatie voorzieningen

-1.413

14.510

Mutaties werkkapitaal:

3

Voorraden

-386

-2.476

4

Onderhanden projecten

-4.474

-2.368

5

Kortlopende vorderingen

26.667

16.892

9

Kortlopende schulden

-28.376

3.221

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.886

31.146

18

Ontvangen rente

7

40

18

Betaalde rente

-

-49

7

-9

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

11.893

31.137

II

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Investeringen in materiële vaste activa

-31.714

-79.364

1

Investeringsbijdrage materiële vaste activa

7.829

90.751

1

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

60

2

(Des)investeringen financiële vaste activa

-29

-16

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.914

11.431

III

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

7

Betaald dividend

-3.262

-5.508

Ontvangst uit langlopende schulden

-

-

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-3.262

-5.508

Netto kasstroom

-15.283

37.060

Verloop geldmiddelen

6

Stand op 1 januari

65.931

28.871

6

Stand op 31 december

50.648

65.931

Mutatie boekjaar

-15.283

37.060

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Dergelijke transacties zijn gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2017/Geconsolideerde jaarrekening/Geconsolideerd kasstroomoverzicht