Vervoerconcessie en prestatiecontracten

GVB voert zijn taken uit op basis van overeenkomsten met opdrachtgevers. De belangrijkste overeenkomst is de Vervoerconcessie Amsterdam. Tot de andere overeenkomsten behoren het BORI-contract (Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur) en het contract voor de exploitatie van de veren.

Vervoerconcessie Amsterdam

In de Vervoerconcessie Amsterdam zijn de exploitatie van het openbaar vervoer en handhaving van de sociale veiligheid overeengekomen. Een concessie is nodig om in een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode het openbaar vervoer te mogen verzorgen. Concessieverleners zijn provincies en vervoerregio's.

De vervoerconcessie van GVB, met als opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam, vormt het fundament van onze dienstverlening. Vanuit dit contract, vastgesteld op 5 december 2013 en met een looptijd tot en met 2024, wordt het openbaar vervoer met metro, bus en tram aangeboden aan de reizigers in en rond Amsterdam.

Minder subsidie

De afspraken in de verleende concessie leiden gedurende de concessieperiode tot een forse afname van de subsidie. Door de beoogde groei van het aantal reizigers per dag en de hieruit volgende reizigersinkomsten en efficiencyverbeteringen is het mogelijk om met minder subsidie toch een beter OV te realiseren. Hiervoor zijn bij het overeenkomen van de concessie reeksen met kentallen voor onder andere de reizigersaantallen, reizigersinkomsten en subsidie overeengekomen. In de concessie zijn afspraken gemaakt over de periodieke bijstelling hiervan. In 2016 zijn de concessiereeksen aangepast naar aanleiding van de groei in het aantal reizigers. Hierdoor kon de subsidie verder worden verlaagd.

Evaluatie van de prestaties

Bij de wijziging en de verlenging van de Vervoerconcessie Amsterdam tot en met 2024 is aangegeven dat in 2019 een tussentijdse evaluatie van de prestaties van GVB plaatsvindt ten aanzien van:

1. de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn;
2. het verlagen van de benodigde exploitatiesubsidie;
3. het gebruik, beheer en onderhoud van de beschikbare infrastructuur;
4. de reizigerstevredenheid1.

Sociale veiligheid

In de concessie zijn ook afspraken gemaakt over handhaving van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Voor sociale veiligheid heeft GVB resultaatafspraken; Vervoerregio Amsterdam stelt een specifiek bedrag beschikbaar voor te leveren prestaties.

Communautaire vergunning

Op 16 december 2016 heeft GVB Exploitatie BV een (nieuwe) communautaire vergunning toegekend gekregen. De verleende communautaire vergunning is geldig van 29 december 2016 tot en met 28 december 2021.

Vervoerregio Amsterdam stuurt in haar aanpak op behaalde resultaten en rekent GVB daar ook op af. De prestaties worden gemeten op basis van de klanttevredenheid (OV-Klantenbarometer), het aantal reizigerskilometers in de spits, de punctualiteit en rituitval, en de sociale veiligheid. In de concessie geeft Vervoerregio Amsterdam meer prikkels in plaats van voorschriften, om te sturen op resultaten. Zo maakt Vervoerregio Amsterdam een deel van de subsidie variabel, afhankelijk van de groei van het aantal reizigerskilometers in de spits.

Begin 2018 is aan GVB Commercieel Vervoer BV een communautaire vergunning verleend voor de periode 5 januari 2018 - 4 januari 2023.

BORI-contract

Het BORI-contract is gekoppeld aan de duur van de concessie. Deze overeenkomst is gesloten tussen de afdeling Metro en Tram van Gemeente Amsterdam en GVB. Vervoerregio Amsterdam stelt de middelen voor dit contract ter beschikking aan afdeling Metro en Tram. GVB draagt zelf zorg voor een veilige, beschikbare en comfortabele railinfrastructuur voor de metro- en tramexploitatie.

Veren

GVB Veren BV heeft een overeenkomst met de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam voor de exploitatie van diverse veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal.

Zoek

PDF

Home/Bijlagen/Vervoerconcessie en prestatiecontracten