Over dit verslag

Het jaarverslag 2018 van GVB Holding NV is een geïntegreerde verantwoording over financiële en maatschappelijke prestaties. Hierin leggen we verantwoording af aan onze stakeholders over onze prestaties als openbaarvervoerbedrijf voor de stad Amsterdam en omstreken.

Stakeholders

Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we de reizigers, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en onze medewerkers.

Grondslagen en uitgangspunten voor de verslaggeving

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving', die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor de niet-financiële prestatie en resultaten overwegen we te gaan rapporteren op basis van de verslaggevingsprincipes van het Global Reporting Initiative (GRI). Het materialiteitsprincipe staat hierin centraal. Dit geldt eveneens voor het rapportageframework van het International Integrated Reporting Council (IIRC), dat we in dit verslag toepassen.

Materialiteit en onderwerpkeuze

Om aan het materialiteitsprincipe te voldoen hebben we allereerst een intern materialiteitsonderzoek gedaan. In de paragraaf Wat onze stakeholders belangrijk vinden leest u de belangrijkste aandachtspunten per stakeholdergroep. In het kader van de aanscherping van de strategie is een externe strategische verkenning gedaan. De weerslag hiervan is beschreven in het hoofdstuk Strategie. Dit boekjaar hebben we ook een waardecreatiemodel ontwikkeld dat is gebaseerd op de uitgangspunten van het het framework van het IIRC.

Interne en externe toetsing

Onze internal auditafdeling controleert de in dit verslag gepresenteerde data. We laten de niet-financiële prestaties in dit jaarverslag nog niet toetsen door een externe accountant. Dit is wel onze intentie voor de toekomst. We willen echter eerst de kwaliteit van de verslaggeving op het juiste niveau brengen.

Andere verslagen

Naast dit groepsverslag publiceren we de jaarverslagen van onze juridische entiteiten GVB Veren BV en GVB Activa BV op onze website over.gvb.nl.

Zoek

PDF

Home/Bijlagen/Over dit verslag