Over dit verslag

Het jaarverslag 2017 is het eerste gecombineerde verslag van GVB Holding NV. We willen ons jaarverslag ontwikkelen tot een geïntegreerde verantwoording over financiële en maatschappelijke prestaties. Daarvoor zijn we dit boekjaar een groeipad ingeslagen.

Stakeholders

Dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze stakeholders over onze prestaties als openbaarvervoerbedrijf voor de stad Amsterdam en omstreken. Dit zijn zowel financiële als niet-financiële prestaties. In de paragraaf Wat onze stakeholders belangrijk vinden schetsen we een beeld van de belangrijkste doelgroepen die een belang hebben bij onze activiteiten.

Grondslagen en uitgangspunten voor de verslaggeving

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving', die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor de niet-financiële prestatie en resultaten overwegen we te gaan rapporteren op basis van de verslaggevingsprincipes van het Global Reporting Initiative (GRI). Het materialiteitsprincipe staat hierin centraal. Aangezien we dit jaar geen materialiteitsonderzoek hebben gedaan, is het nog niet mogelijk de GRI Standards goed toe te passen. Dit onderwerp pakken we op in 2018. We zijn ook van plan een waardecreatiemodel te ontwikkelen dat is gebaseerd op de uitgangspunten van het raamwerk dat het Intenational Integrated Reporting Council heeft ontwikkeld, het framework. In 2018 zetten we hiertoe verdere stappen.

Onderwerpkeuze

De onderwerpen die we bespreken in dit verslag zijn gebaseerd op onze strategische doelstellingen en de programma's die we hieraan hebben gekoppeld. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van wat onze stakeholders belangrijk vinden. Sommige van deze onderwerpen bespreken we weliswaar in dit verslag, maar zeker niet uitputtend. Zoals gezegd willen we in een materialiteitsonderzoek de juiste focus gaan aanbrengen voor de inhoud van het verslag de komende jaren.

Interne en externe toetsing

Onze internal auditafdeling controleert de in dit verslag gepresenteerde data. We laten de niet-financiële prestaties in dit jaarverslag nog niet toetsen door een externe accountant. Dit is wel onze intentie voor de toekomst. We willen echter eerst de kwaliteit van de verslaggeving op het juiste niveau brengen.

Andere verslagen

Naast dit groepsverslag publiceren we de jaarverslagen van onze juridische entiteiten GVB Veren BV en GVB Activa BV op onze website over.gvb.nl.

Zoek

PDF

Home/Bijlagen/Over dit verslag